Współpraca łączy regiony - dobre praktyki szansą rozwoju obszarów wiejskich

Partner KSOW: Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej, Powiat Myszkowski, Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior - Lokalna Grupa Działania.

Czas trwania projektu: 01.07.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 176 072,20 zł

Odbiorcy projektu:

  • przedstawiciele lokalnych grup działania z 4 województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego.

Opis projektu oraz jego cele:

Lokalne grupy działania często miewają trudności w nawiązywaniu skutecznych kontaktów z partnerami ponadregionalnymi w celu przygotowania i realizacji projektów współpracy. Mając to na uwadze, pojawił się pomysł realizacji projektu, który służyłby wymianie doświadczeń, prezentacji dobrych praktyk oraz podniesieniu jakości działań podejmowanych na terenie partnerskich LGD.

Zaplanowany przez nas projekt będzie polegał na organizacji dwóch wyjazdów studyjnych zakresem przyczyniających się do rozwoju lokalnego, które uwzględniają potencjał ekonomiczny, społeczny i środowiskowy danego obszaru. Celem wizyt studyjnych będzie zaprezentowanie uczestnikom komplementarności podejmowanych działań finansowanych z różnych funduszy, które pozwalają efektywniej wpływać lokalnym grupom działania na rozwój społeczno-gospodarczy danego obszaru. Dzięki wyjazdom studyjnym uczestnicy będą mieli możliwość poznania inicjatyw oraz dobrych rozwiązań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach poszczególnych partnerów w innych regionach . Udział w wyjazdach studyjnych pozwoli również uczestnikom na zbudowanie platformy współpracy międzyregionalnej  — partnerstwa w obszarze działań lokalnych grup działania. Podsumowanie projektu będzie stanowił biuletyn, który spowoduje podniesienie poziomu wiedzy w zakresie nowych kierunków rozwoju obszarów wiejskich.


Kontakt do Partnera: biuro@lgdkrasnik.pl


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich.

Działanie 4 KSOW: Szkolenia i działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD), w tym zapewnianie pomocy technicznej w zakresie współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich