Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie na terenie Polski

Projekt realizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Czas trwania projektu: 25.07.2022 – 25.01.2023

Budżet projektu: 230 395,00 zł

Odbiorcy projektu: pracownicy ośrodków doradztwa rolniczego oraz innych jednostek podległych i nadzorowanych przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi: ARiMR, KOWR, KRUS.

Opis projektu oraz jego cele:

Zarządzanie ryzykiem w gospodarstwie rolnym jest w obecnych czasach szczególnie ważne, zarówno ze względów ekonomicznych, jak i społecznych.  Na kwestie dotyczące zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym kładzie również nacisk Komisja Europejska. Zagadnienie dot. zarządzania ryzykiem znalazło również swoje odzwierciedlenie w instrumentach zaprojektowanych w Planie Strategicznym WPR 2023-2027. Jednym z instrumentów zarządzania ryzykiem w rolnictwie są ubezpieczenia, które zapewniają uzyskanie dochodu z produkcji rolniczej pomimo wystąpienia strat w produkcji. Z uwagi na ważność tego zagadnienia, w celu identyfikacji i zapobieganiu zagrożeniom spowodowanym wystąpieniem niekorzystnych zjawisk klimatycznych (z czym mamy aktualnie do czynienia), chorób zwierząt lub roślin jak również inwazji szkodników, konieczne było przeszkolenie pracowników ośrodków doradztwa rolniczego oraz innych instytucji okołorolniczych (ARiMR, KRUS, KOWR), którzy są najbardziej związani na co dzień z pomocą i wspieraniem rolników i co bardzo istotne, mogą skutecznie promować różne instrumenty wsparcia w formie ubezpieczeń  wśród rolników.

Tematy, na których opierało się szkolenie to:

  • identyfikacja ryzyka w gospodarstwie rolnym mających wpływ na wysokość dochodów z produkcji rolniczej;
  • instrumenty zarządzania ryzykiem w gospodarstwie rolnym ograniczające skutki wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych, chorób zwierząt lub roślin jak również inwazji szkodników, w tym ubezpieczenia (komercyjne, wzajemne, ze wsparciem publicznym);
  • metodyka szacowania szkód.

W ramach operacji zorganizowano łącznie 12 trzydniowych szkoleń (10 szkoleń w 2022 oraz 2 szkolenia w 2023) dla łącznie 240 osób, w trybie stacjonarnym w wybranych ośrodkach doradztwa rolniczego.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju


Projekt realizowany w ramach priorytetu 3: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie.