IV posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW

W dniu 6 lutego 2018 odbyło się czwarte posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej ds. KSOW. 

W posiedzeniu uczestniczył pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Spotkanie, które odbyło się w siedzibie ministerstwa jest rodzajem forum wszystkich zainteresowanych stron – nauki, doradztwa i bezpośrednio zainteresowanych rolników.

 - Skuteczne wdrażanie innowacji i postępu w rolnictwie jest ważnym priorytetem resortu rolnictwa – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki podczas posiedzenia Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

- Nie ma możliwości bycia konkurencyjnym na rynku globalnym i lokalnym bez wprowadzania postępu, a kluczem do tego jest bezpośrednie i szybki wdrażanie innowacji – zwrócił uwagę wiceminister Zarudzki.

Podsekretarz stanu przypomniał, że jest cały system związany z finansowaniem wdrażania innowacji i wprowadzania postępu w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W tym procesie zaangażowanych jest wiele instytucji obsługujących rolnictwo, w tym ośrodki doradztwa rolniczego i ośrodki naukowe, ale także samorządy.

Pracom grupy przewodniczył pan Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu, który na początku spotkania podkreślił, że do innowacji w rolnictwie przywiązuje się bardzo dużą wagę w obecnym okresie programowania. Podzielił się informacjami nt. komunikatu Komisji Europejskiej z 29 listopada 2017 roku, dotyczącego przyszłości rolnictwa i produkcji żywności. Zaznaczył także, że coraz większą rangę ma wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a praktyką rolniczą i działalnością, co wiąże się bezpośrednio z głównymi zadaniami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Następnie pan Krzysztof Janiak, Z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich („SIR”) w Polsce.

Iwona Obojska -  kierownik działu innowacji w rolnictwie CDR w Brwinowie przedstawiła sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie działań SIR i funkcjonowania oraz propozycje priorytetów Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich na 2018 r. (prezentacja- pobierz).

Następnie pan Henryk Skórnicki, Przewodniczący GTI oraz Marek Krzysztoforski, Dział Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych CDR w Brwinowie Oddział w Radomiu przedstawili informację o pracach Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa EIP-AGRI, w tym grup fokusowych (prezentacja - Europejska Sieć Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa GTI- pobierz, prezentacja EIP-AGRI Focus Groups - pobierz).

Podczas posiedzenia przedstawiony został także przez pana Krzysztofa Janiaka oraz pana Tomasza Szeweluka - Dyrektora Departamentu Działań Delegowanych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa aktualny stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz planowanych zmian.

Podczas IV posiedzenia GTI przyjęta została propozycja utworzenia zespołów roboczych Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Posiedzenie grupy zamknął pan Henryk Skórnicki, przewodniczący grupy.

 


Pliki do pobrania:

Prezentacja - Europejska Sieć Innowacji na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa GTI - pobierz

Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR i funkcjonowania SIR - pobierz

EIP-AGRI Focus Groups - pobierz

Protokół z posiedzenia - pobierz, Zał. 2 pobierz, Zał. 3 - pobierz, Zał. 4 - pobierz, Zał. 5 Projekt Uchwały nr 7 - pobierz