V posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW

W dniu 23 stycznia 2019 odbyło się piąte posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej ds. KSOW. 

W posiedzeniu uczestniczył pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który zaprezentował zmiany w składzie GTI oraz przedstawił nowych członków Grupy.

 - Skuteczne wdrażanie innowacji i postępu w rolnictwie jest ważnym priorytetem resortu rolnictwa – podkreślił podsekretarz stanu Ryszard Zarudzki. Zmiany w składzie GTI mogą okazać się bardzo dobre dla transferu wiedzy i innowacji.

Pracom grupy przewodniczył pan Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Podkreślił, że bardzo istotne jest wykorzystanie badań naukowych i innowacji do tworzenia powiązań między wiedzą a praktyką rolniczą i działalnością, co wiąże się bezpośrednio z głównymi zadaniami Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Następnie pan Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie, przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Polsce.

Pani Iwona Obojska-Chomiczewska -  kierownik zespołu innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie przedstawiła sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW na lata 2018 - 2019 w zakresie działań SIR oraz najważniejsze zadania zaplanowane do realizacji w 2019 roku.

Podczas spotkania koordynatorzy zespołów przedstawili informacja z prac zespołów roboczych w ramach GTI.

Następnie pan Henryk Skórnicki, Przewodniczący GTI przedstawił informację o pracach Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) w roku 2018 oraz prezentację Planu pracy na rok 2019.

Pan Krzysztof Janiak, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie omówił Aktualny stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Posiedzenie grupy zamknął pan Henryk Skórnicki, przewodniczący grupy.

 

Pliki do pobrania:

Uchwała nr 11 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zaopiniowania projektu Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:  Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy; Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich wraz z listą operacji stanowiącą załącznik nr 1 do uchwały. - pobierz, zał. nr 1 - pobierz

Prezentacje:

Krajowa Sieć obszarów Wiejskich – pobierz prezentację

Zespół Roboczy ds. tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków rolnych  – pobierz prezentację

Roczny Program Prac EIP-AGRI na 2019 – pobierz prezentację

Sprawozdanie z realizacji Planu operacyjnego KSOW  na lata 2018-2019 w zakresie SIR i funkcjonowania SIR – pobierz prezentację

Protokół z posiedzenia - pobierz, Zał. 1 - lista obecności, Zał. 2 - pobierz, Zał. 3 - pobierz, Zał. 4 - pobierz, Zał. 5 - pobierz, Zał. 6 - pobierz, Zał. 7 - pobierz, Zał. 8- pobierz, Zał. 9 - pobierz,