|

Kształtowanie ekologicznej przyszłości: polskie rolnictwo a wyzwania Europejskiego Zielonego Ładu

Na łamach naszego portalu prezentujemy dzisiaj najświeższe opracowania naszego partnera, Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Przedstawione monografie, noszące tytuły „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje skali, koncentracji i intensyfikacji produkcji rolniczej” oraz „Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich na tle wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu”, są dwiema z pięciu wydanych w ramach projektu „Europejski Zielony Ład – wyzwania i szanse dla polskiego rolnictwa”.

OPIS PROJEKTU

Wspomniane dzieła powstały jako rezultat seminariów, których misją było nie tylko upowszechnienie idei Europejskiego Zielonego Ładu (EZŁ), ale również wyznaczenie wspólnych celów i strategii dla implementacji tej koncepcji w praktyce rolniczej oraz wykorzystanie jej jako impulsu dla rozwoju polskiego rolnictwa. Nowa strategia UE wprowadzająca proekologiczne zmiany w gospodarce obejmuje bezpośrednio i pośrednio liczne jego aspekty.

STRONA Z MONOGRAFIAMI

W pierwszej monografii — „Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje skali, koncentracji i intensyfikacji produkcji rolniczej”, pod redakcją prof. Walentego Poczty i dr hab. Jacka Walczaka, autorzy w sposób całościowy i wieloaspektowy analizują kwestie rolno-środowiskowe w kontekście wprowadzania EZŁ w Polsce. Zagadnienia te są niezwykle istotne z punktu widzenia nauki i praktyki.

Druga publikacja, zatytułowana „Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich na tle wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu”, pod redakcją prof. Wiesława Musiała i dr Wojciecha Krawczyka, skupia się na aktualnych problemach związanych z gospodarowaniem na terenach górskich. Omawia m.in. marginalizację i dezagraryzację rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Warto dodać, że wartością dodaną tej książki jest przedstawienie wyników badań z polskich rejonów górskich, a także porównanie z wybranymi obszarami górskimi innych państw europejskich. Jak zauważa jeden z recenzentów, monografia ta stanowi doskonały przyczynek do debaty na temat kondycji rolnictwa w górskich rejonach Polski oraz działań, które można podjąć w celu ograniczenia procesu peryferyzacji tych obszarów.


Źródło: Strona Fundacji