|

Mieszkanki wsi i rolniczki w obliczu zmian klimatu. Jak pozycja kobiet na wsiach wpłynie na przyszłe zmiany?

Zdjęcie przedstawia kobietę pracującą na polu.

Jak zaznacza wiele międzynarodowych instytucji, konieczne przyspieszenie pozytywnych zmian kierujących nas ku transformacji w kierunku zrównoważonych i niskoemisyjnych obszarów wiejskich oraz rolnictwa, jest niemożliwe bez zwiększenia udziału i zaangażowania kobiet w te procesy.

Szczęśliwie, powstaje coraz więcej prac o tej tematyce na naszym i — o naszym, lokalnym gruncie. Jedną z nich, jest publikacja omawiająca badanie postaw, wiedzy i zaangażowania mieszkanek gmin wiejskich w ochronę środowiska i klimatu, podsumowująca rezultaty działań badawczych zaprojektowanych i zrealizowanych przez Instytut Spraw Publicznych, we współpracy z Fundacją im. Heinricha Bölla — Kobiety. Wieś. Klimat i środowisko. W mozaice postaw, poglądów i działań — praca autorstwaPauliny Sobiesiak-Penszko.

Ułatwienie kobietom dostępu do zasobów produkcyjnych, pozwala zwiększyć produkcję rolną, poprawić bezpieczeństwo żywnościowe i zmniejszyć emisje dwutlenku węgla. Przy założeniu, że wszystkie kobiety prowadzące drobne gospodarstwa rolne miałyby równy dostęp do zasobów produkcyjnych, ich plony wzrosłyby o 20 do 30 procent, czego skutkiem mogłoby być ograniczenie liczby osób cierpiących głód o 100 do 150 milionów. Dodatkowo, zwiększenie tym sposobem plonów z gospodarstw, może zmniejszyć presję na wylesianie gruntów, gwarantując dodatkową redukcję szkodliwych emisji.

tak pisaliśmy w niedawno publikowanym na stronie artykule.

Jak przeczytamy we wstępie pracy — Ideą omawianego projektu było rozpoznanie świadomości i postaw kobiet zamieszkałych w gminach wiejskich w kwestiach związanych z ochroną środowiska, klimatem i ekologią. Autorki zainteresowane były zarówno postawami, wiedzą i oceną istniejących rozwiązań na rzecz ochrony środowiska i klimatu, zawartymi we wspólnej polityce rolnej (przyszłej i obecnej), jak i stanowiskiem wobec innych zagadnień z tym powiązanych, takich jak gospodarka odpadami, ograniczanie konsumpcji czy odnawialne źródła energii.

Wiedząc, że kobiety są motorem zmian, a te — są konieczne wobec nasilających się kryzysów, myśl ta pozostawia po sobie jedno kluczowe pytanie:
Jak zwiększyć udział mieszkanek terenów wiejskich w ochronę klimatu i środowiska?

Po odpowiedź zapraszamy do raportu, dostępnego na stronie Instytutu Spraw Publicznych.