|

VII posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich

VII posiedzenie GTI odbyło się online

W dniu 15 grudnia 2020 r. odbyło się VII posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej ds. KSOW. Z uwagi na trwający stan epidemii COVID-19, spotkanie Grupy zostało przeprowadzone online w formie wideokonferencji.

Posiedzeniu przewodniczył pan Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Zgodnie z pierwszym punktem porządku obrad pan Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie, przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz informację z posiedzenia Grupy Roboczej KSOW (prezentacja - pobierz).

Następnie pani Iwona Obojska-Chomiczewska -  kierownik Zespołu innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR, CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie, przedstawiła bieżącą informację o funkcjonowaniu Sieci na rzecz Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce (prezentacja - pobierz).

Kolejnym punktem porządku obrad było głosowanie i przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działań: Poszukiwanie partnerów KSOW do  współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy oraz Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich. (Uchwała nr 20 - pobierz , zał. nr 1 - pobierz)

W dalszej części spotkania pani Edyta Wieczorkiewicz-Dudek, z-ca dyrektora Departamentu Strategii, Transferu Wiedzy i Innowacji w MRiRW, przedstawiła informację o instrumentach wsparcia AKIS w ramach Planu Strategicznego WPR od 2023 r.

Następnie głos zabrał pan Ryszard Kogut, z-ca dyrektora Departamentu Wsparcia Rolników w MRiRW, który na początku zwrócił się z prośbą o upowszechnienie informacji o możliwości otrzymania dofinansowania do 1 500 zł, z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zakup komputera do dla dzieci z rodzin rolniczych. W dalszej części swojego wystąpienia pan Ryszard Kogut omówił założenia dotyczące funkcjonowania sieci WPR w nowym okresie programowania (prezentacja - pobierz).

Pan Łukasz Tomczak, z-ca dyrektora Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej w MRiRW. przedstawił aktualny stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz perspektyw w ramach nowego okresu programowania (prezentacja - pobierz).

Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie przez pana Krzysztofa Janiaka, z-ca dyrektora CDR w Brwinowie, informacji dotyczącej prac  Podgrupy ds. Innowacji EIP AGRI (prezentacja - pobierz)

Następnie pan Henryk Skórnicki przedstawił propozycję dwóch uchwał z ich uzasadnieniem. Pierwsza dotyczyła zmiany priorytetów działalności SIR na 2021 r., a druga powołania trzech zespołów roboczych przy GTI, które będą pracowały do końca 2021 r. Przewodniczący zaproponował, aby obie uchwały zostały podjęte w formie obiegowej.

Posiedzenie grupy podsumował i zamknął przewodniczący grupy, pan Henryk Skórnicki.


Dokumenty do pobrania:

Uchwała nr 20 Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 15 grudnia 2020 r. (pobierz uchwałę, pobierz załącznik do uchwały) w sprawie zaopiniowania projektu Planu Operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 dla działań:

  • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy
  • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich w zakresie operacji własnych zgłoszonych przez jednostki wsparcia sieci

Protokół nr 7 z VII posiedzenia Grupy Tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich - pobierz

Raport Europejski Ranking Innowacyjności 2020 - pobierz


Prezentacje do pobrania:

  • Paweł Krzeczunowicz  -  Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz informację z posiedzenia Grupy Roboczej KSOW  - pobierz
  • Iwona Obojska-Chomiczewska - Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz Innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) w Polsce - pobierz
  • Ryszard Kogut -  Założenia dotyczące funkcjonowania sieci WPR w nowym okresie programowania - pobierz
  • Łukasz Tomczak -  Aktualny stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020 oraz perspektyw w ramach nowego okresu programowania - pobierz
  • Krzysztof Janiak -  Prace  Podgrupy ds. Innowacji EIP AGRI - pobierz