Rolniczy Handel Detaliczny ważnym elementem zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Partner KSOW: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie w partnerstwie z Telewizją Polską S.A. Oddział Terenowy w Bydgoszczy, Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Termin realizacji: 01.06.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 103 972,60 zł (w tym wkład własny 12 115,40 zł)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy, w tym prowadzący lub zamierzający rozpocząć prowadzenie sprzedaży produktów w ramach rolniczego handlu detalicznego z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego oraz wielkopolskiego;
 • doradcy rolniczy;
 • konsumenci, odbiorcy kampanii medialnej, którzy dowiedzieli się o możliwości nabywania przetworzonych produktów rolnych bezpośrednio u rolników.

Działania i efekty projektu:

 • cykl czterech konferencji pn. „Rolniczy Handel Detaliczny – nowa ścieżka rozwoju dla wytwórcy”, które odbyły się 12 września 2017 r. w Minikowie i Sielinku, 13 września 2017 r. w Olsztynie oraz 26 września 2017 r. w Słupsku. W konferencjach wzięło udział łącznie ponad 250 uczestników, w tym 200 rolników i 48 doradców rolniczych. Podczas konferencji prezentowano założenia ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników, omawiano wymagania weterynaryjne w zakresie produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia zwierzęcego oraz żywności złożonej oraz wymagania sanitarne przy produkcji i sprzedaży żywności pochodzenia roślinnego. Prezentowano również informacje o nadzorze nad jakością handlową żywności produkowanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zasady znakowania produktów żywnościowych wprowadzanych do obrotu. Omawiano także zasady opodatkowania przychodów uzyskanych z działalności rolniczego handlu detalicznego.  W ramach cyklu konferencji odbyła się również prezentacja dobrych praktyk związanych z rolniczym handlem detalicznym. Rolnicy funkcjonujący w ramach RHD podzielili się swoim doświadczeniem oraz opowiedzieli o wyzwaniach, jakie napotkali przed przystąpieniem do prowadzenia działalności.
 • Telewizyjna kampania informacyjno-edukacyjna dotycząca rolniczego handlu detalicznego pn. „Z pola na stół”, która miała na celu zwiększenie świadomości i wiedzy widzów dotyczącej RHD. Kampania medialna została zrealizowana w studio TVP w Bydgoszczy i wyemitowana w okresie od 19 września 2017 r. do 22 października 2017 r. w ośrodkach terenowych TVP S.A. w Bydgoszczy, Gdańsku, Olsztynie i Poznaniu. W ramach kampanii medialnej zrealizowano debatę telewizyjną, z udziałem ekspertów, podczas której omówiono i poddano dyskusji praktyczne aspekty prowadzenia drobnego przetwórstwa na bazie surowców z własnego gospodarstwa rolnego w oparciu o przepisy, które weszły w życie z początkiem 2017 roku, a także zachęcano potencjalnych wytwórców do uruchamiania działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Kolejnym elementem kampanii był cykl 4 odcinków audycji telewizyjnych i felietonów prezentujących ideę rolniczego handlu detalicznego, prowadzenie przetwórstwa produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz edukujących w obszarze wymagań sanitarnych, weterynaryjnych, jakości handlowej oraz aspektów podatkowych prowadzenia działalności rolniczego handlu. Odbiorcami kampanii informacyjno-edukacyjnej byli mieszkańcy wsi i małych miast, w tym rolnicy, a ponadto ogół społeczeństwa – potencjalni konsumenci produktów od rolników. Kampania medialna cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony widzów. Odbiorcami kampanii, wg danych dotyczących oglądalności było łącznie  5 546 219 widzów.
 • Projekt oraz poszczególne formy jego realizacji wpłynęły na osiągnięcie założonego celu, jakim jest organizacja krótkiego łańcucha dostaw żywności, w którym rolniczy handel detaliczny stanowi ważne ogniwo. Wybrane formy działań w ramach projektu miały również na celu przekazanie rolnikom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich wiedzy i informacji w zakresie rolniczego handlu detalicznego, umożliwiły promocję idei rolniczego handlu detalicznego jako elementu umożlwiającego rolnikom pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i wpływającego na rozwój przedsiębiorczości na wsi, wprowadzenie w gospodarstwie innowacji organizacyjnych i produktowych oraz optymalizacji wykorzystania zasobów środowiska naturalnego.

Kampania medialna dostępna jest w filmotece KSOW oraz na YouTube:

 • Z pola na stół – debata - zobacz 
 • Z pola na stół - felieton Idea rolniczego handlu detalicznego - zobacz 
 • Z pola na stół - felieton Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w ramach RHD - zobacz  
 • Z pola na stół - felieton Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD - zobacz  
 • Z pola na stół - felieton Korzyści płynące z RHD zarówno dla producentów, jak i konsumentów - zobacz  
 • Z pola na stół - audycja Idea rolniczego handlu detalicznego - zobacz  
 • Z pola na stół - audycja  Przetwórstwo produktów pochodzenia roślinnego w ramach RHD - zobacz  
 • Z pola na stół - audycja Przetwórstwo produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach RHD - zobacz   
 • Z pola na stół - audycja Korzyści płynące z RHD zarówno dla producentów, jak i konsumentów - zobacz 

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju