Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy

Partner KSOW: Krajowa Rada Izb Rolniczych w partnerstwie z Federacją Portugalskich Rolników

Czas trwania projektu: 01.07.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 140 010,86 zł (w tym wkład własny 1 925 zł)

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych.

Działania i efekty projektu:

siedmiodniowy wyjazd studyjny do Portugalii dla 34 uczestników. Wyjazd miał charakter szkoleniowy, a połączenie spotkań stacjonarnych z wizytami w portugalskich gospodarstwach rolnych umożliwił  wymianę wiedzy i zdobywania doświadczeń w zakresie zarządzania wodą służącą również rolnictwie. Podczas wyjazdu organizowane były spotkania stacjonarne z ekspertami oraz wizyty w gospodarstwach i instytucjach zajmujących się gromadzeniem wody. Wyjazd był dobrą okazją do zapoznania się ze sposobami radzenia sobie portugalskich rolników, władz lokalnych i samorządowych oraz organów władzy państwowej w sytuacji zagrożenia suszą oraz korzystania z systemów ubezpieczeń gospodarstw rolników od takich klęsk żywiołowych. Uczestnicy wyjazdu zapoznali się z dobrymi projektami zrealizowanymi w ramach funduszy europejskich na potrzeby portugalskiego rolnictwa z zakresu gospodarki wodą, które można by było przenieść na polskie warunki i możliwość polskiego rolnictwa. Wyjazd studyjny pozwolił na spotkanie z szerokim gronem osób, a tym samym umożliwił spojrzenie na kwestię suszy z różnej perspektywy. Spotkania organizowane w ramach wyjazdu pozwoliły na spotkanie z rolnikami, których gospodarstwa dotyka problem suszy oraz były okazją do wymiany poglądów dotyczących sposobów działania mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cele 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich