Z pola do garnka – współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

Partner KSOW: Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie

Termin realizacji: 01.05.2017 - 31.10.2017

Budżet projektu: 191 657,16 zł

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy produkujący żywność metodami ekologicznymi;
  • rolnicy zainteresowani podjęciem produkcji metodami ekologicznymi lub będący w okresie konwersji produkcji z konwencjonalnej na ekologiczną;
  • młodzi rolnicy;
  • doradcy rolniczych ds. rolnictwa ekologicznego i przedsiębiorczości;
  • przedstawiciele lokalnych grup działania (LGD).

Działania i efekty projektu:

  • cztery trzydniowe spotkania, obejmujące wyjazdy studyjne, wykłady oraz warsztaty, w których uczestniczyło łącznie 191 osób z województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, mazowieckiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z tworzeniem krótkich łańcuchów dostaw żywności, oraz korzyściami ze wspólnej organizacji sprzedaży produktów pochodzących z prowadzonych gospodarstw. W ramach wykładów pierwszego dnia spotkania uczestnicy poznali różne formy sprzedaży produktów z gospodarstw rolnych, w tym: sprzedaż bezpośrednią produktów ekologicznych pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, sprzedaż produktów ekologicznych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) oraz sprzedaż przez internet, a także regulacje prawne w sprzedaży bezpośredniej i rolniczym handlu detalicznym. Uczestnicy mieli również okazję zdobyć lub poszerzyć wiedzę dotyczącą organizacji grup współpracy w innych regionach Polski, na przykładzie stowarzyszenia „Paczki od rolnika”. Drugiego dnia odbyły się wizyty studyjne w czterech gospodarstwach, rolników współpracujących w ramach „Paczki od rolnika”, podczas których uczestnicy mieli okazję poznać bezpośrednie korzyści wynikające z takiej formy współdziałania. Na warsztatach, trzeciego dnia, uczestnicy zdobyli lub poszerzyli wiedzę dotyczącą działań promocyjnych i marketingowych w tworzeniu własnej marki i korzyści sprzedaży produktów pod szyldem wspólnej marki;
  • seminarium podsumowujące, w którym uczestniczyło 70 osób z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego i mazowieckiego. Seminarium było podsumowaniem projektu, a zarazem służyło ugruntowaniu wiedzy zdobytej w czasie uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy seminarium - rolnicy (zajmujący się produkcją ekologiczną) mieli możliwość poznania krok po kroku jak nawiązać współpracę między sobą w celu podjęcia wspólnych działań marketingowych, promocyjnych, tworzenia wspólnej oferty handlowej, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podjęcia rozmów z większymi odbiorcami surowca ekologicznego. Podczas seminarium podsumowano również wyjazdy studyjne z wykładami i warsztatami, wskazując korzyści wynikające ze wspólnej sprzedaży produktów rolnych, nie unikając wskazania też zagrożeń;

publikacja w formie elektronicznej podsumowująca projekt, zawiera informacje dotyczące sytuacji polskiego rolnictwa, w tym ekologicznego, podsumowanie wizyt studyjnych, formy  i techniki sprzedaży produktów ekologicznych, perspektywy rolnictwa ekologicznego na podstawie spostrzeżeń uczestników projektu oraz przykłady dobrych praktyk. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW.


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania
i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem
w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju