Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności

Partner KSOW: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 143 423,84 zł (w tym wkład własny 21 145,52 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy z całego kraju produkujący żywność metodami ekologicznymi, w tym laureaci Konkursów na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, finaliści 10 edycji konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne, rolnicy uczestniczący w Targach Natura Food;
  • doradcy rolniczy;
  • przetwórcy żywności ekologicznej;
  • przedstawiciele stowarzyszeń rolników ekologicznych;
  • przedstawiciele instytucji pracujących na rzecz rolnictwa;
  • naukowcy zajmujący się ekologią.

Działania i efekty projektu:

  • dwudniowa konferencja „Upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności”, w której uczestniczyło 159 osób. Uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z korzyściami płynącymi z prowadzenia gospodarstwa metodami ekologicznymi oraz możliwościami przetwarzania surowców ekologicznych na poziomie gospodarstwa. Zapoznali się z najlepszymi praktykami technologicznymi, organizacyjnymi, oraz zarządczymi realizowanymi w gospodarstwach ekologicznych laureatów konkursu „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne” z lat 2008-2016. Mieli również okazję poznać nowe możliwości skrócenia łańcucha dostaw żywności, w szczególności poprzez sprzedaż detaliczną, przetwórstwo na poziomie gospodarstwa oraz przetwórstwo żywności w małym zakładzie przy gospodarstwie rolnym.
  • X edycja konkursu „Najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2017”. Konkurs składał się z dwóch etapów. W pierwszym z nich dyrektorzy wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego z całego kraju zgłaszali do etapu krajowego wybrane lub wytypowane gospodarstwa ekologiczne ze swojego obszaru w dwóch kategoriach: ekologia - środowisko oraz ekologiczne gospodarstwo towarowe. Do konkursu na poziomie krajowym zgłoszono 29 gospodarstw. W drugim etapie komisja składająca się z przedstawicieli instytutów naukowych, przewodniczącego Rady Rolnictwa Ekologicznego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pracowników Działu Rolnictwa Ekologicznego i Programów Rolnośrodowiskowych Centrum Doradztwa Rolniczego, oddział w Radomiu wybrała laureatów konkursu. Spośród 29 finalistów krajowych nagrodzono 8 osób, po cztery w każdej kategorii. Przyznano nagrody pieniężne. Pozostali otrzymali pamiątkowe statuetki. Podsumowanie X Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2017 r. odbyło się podczas X Międzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Naturalnej NATURA FOOD w Łodzi, gromadzących producentów, konsumentów i przetwórców żywności ekologicznej.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW – Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich