Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich.

Partner KSOW: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w partnerstwie z Fundacją Socjometr, Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność, Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego

Czas trwania projektu: 01.06.2017 - 31.10.2017

Budżet projektu: 121 628,49 zł (w tym wkład własny 12 756,38 zł)       

Odbiorcy projektu:

Przedstawiciele podmiotów z terenu wszystkich 16 województw, którzy są kluczowymi aktorami z punktu widzenia wdrożenia koncepcji rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce, wypracowanej przez CDR o/Kraków:

  • przedstawiciele władz państwowych i administracji państwowej – osoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki społecznej państwa;
  • przedstawiciele władz samorządowych, administracji samorządowej, jednostek samorządu terytorialnego – osoby odpowiedzialne za kreowanie i realizację polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz polityki społecznej w regionach oraz w skali lokalnej;
  • przedstawiciele jednostek systemu pomocy społecznej;
  • inne osoby zaangażowane w rozwój obszarów wiejskich, np. pracownicy Ośrodków Doradztwa Rolniczego,
  • przedstawiciele izb rolniczych,
  • rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich,
  • przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich lub/i rozwoju usług społecznych (w tym w szczególności usług z zakresu pomocy społecznej oraz przedstawiciele Lokalnych Grup Działania).

Działania i efekty projektu:

  • przeprowadzono 16 seminariów wojewódzkich: Gospodarstwa opiekuńcze – rozwijanie usług społecznych na obszarach wiejskich. W trakcie seminarium uczestnicy mieli szansę zapoznać z min. z: ideą rolnictwa społecznego i dobrymi praktykami  w zakresie gospodarstw opiekuńczych w Europie; koncepcją gospodarstw opiekuńczych w Polsce; możliwościami finansowania gospodarstw opiekuńczych; działaniami władz centralnych i samorządowych oraz możliwościami współpracy na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych.
  • przeprowadzono badanie oraz przygotowano raport przedstawiający jego wyniki - Diagnoza potencjału samorządów do podjęcia działań na rzecz wdrożenia koncepcji gospodarstw opiekuńczych w Polsce. W badaniu zastosowana została metoda ilościowa (technika badań: ankietą audytoryjną wypełnianą przez uczestników seminariów wojewódzkich). Raport z badań  pokazuje potencjał instytucji z różnych szczebli samorządu terytorialnego do podejmowania działań na rzecz tworzenia gospodarstw opiekuńczych.
  • przygotowano publikację prezentującą efekty wymiany wiedzy, która dokonała się w czasie seminariów. Tytuł publikacji: „Działania na rzecz rozwoju gospodarstw opiekuńczych w Polsce na poziomie regionalnym i lokalnym". Tematyka publikacji skupia się na możliwościach tworzenia gospodarstw opiekuńczych w ramach podmiotów ekonomii społecznej, jako jedynej dopuszczalnej obecnie formy działalności opiekuńczej podejmowanej we współpracy z samorządem.

Zarówno raport z badania jak i publikacja dostępne są w bibliotece KSOW.

Projekt umożliwił wymianę wiedzy pomiędzy aktorami kluczowymi dla rozwoju w Polsce gospodarstw opiekuńczych. Pozwolił na zwiększenie poziomu wiedzy ale też współpracy pomiędzy nimi. Realizacja projektu przyczyni się w dłuższej perspektywie czasowej m.in. do: zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego osób starszych, niepełnosprawnych oraz ich opiekunów, poprawę ich kondycji psychicznej; rozwoju przedsiębiorczości; upowszechniania innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich.


Priorytet 6 PROW:  Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju