Komercjalizacja działalności LGD formą budowy potencjału organizacyjnego

Partner KSOW: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w partnerstwie z Piotr Rachwał Konferencje Naukowe, Stowarzyszeniem Centrum Edukacji Tradycja i Współczesność oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego.

Czas trwania projektu: 30.07.2017 – 30.10.2017

Budżet projektu: 76 645,53 zł

Odbiorcy projektu:

  • Osoby, które zostały zatrudnione do przeprowadzenia badania techniką studium przypadku – przedstawiciele LGD, doradcy z WODR, specjaliści CDR, pracownicy nauki i organizacji pozarządowych.
  • Lokalne Grupy Działania/Rybackie Lokalne Grupy Działania.

Działania i efekty projektu:

  • warsztaty pt. Metodologia badań społecznych z zastosowaniem techniki studium przypadku dla 20 osób, które miały opracowywać dobre praktyki.
  • Badanie społeczne mające na celu identyfikację dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji działalności LGD/RLGD. Badanie zostało przeprowadzone metodą ilościową z zastosowaniem techniki badawczej jaką jest wywiad telefoniczny. Obok metody ilościowej zastosowana została metoda jakościowa polegającej na przeprowadzaniu studium przypadku. Przeprowadzono 200 wywiadów telefonicznych oraz 25 studium przypadku. W wyniku przeprowadzonych badań zidentyfikowano LGD/LGR, które prowadzą działalność gospodarczą (komercyjną) oraz formy tej działalności jak również zdefiniowano warunki decydujące o podejmowaniu lub nie, działalności gospodarczej przez LGD/LGR.
  • Druk publikacji pt. „Komercjalizacja działalności LGD. Studia przypadku” w wersji elektronicznej i papierowej w ilości 450 egz. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW 
  • Zidentyfikowano i zgromadzono 20 przypadków stowarzyszeń, które w różnej formie podejmowały działania o charakterze komercyjnym tj. podjęły działalność gospodarczą lub rozwijają różne powiązane formy działalności komercyjnej, uzyskując środki na realizację zadań statutowych. Te stowarzyszenia, które prowadzą działania o charakterze komercyjnym, mają sprecyzowany pogląd na kwestie przyszłości, w której samowystarczalność ekonomiczna będzie decydować o ich przetrwaniu, a może i rozwoju. Są to : LGD Dunajec-Biała, LGD Bądźmy razem, LGD LYSKOR, LGD Bielska, LGD Duch Gór, LGD Polcentrum, LGD Brama Lubuska, LGD Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, LGD Zielony Pierścień, LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej, Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka, LGD Zielone Bieszczady, LGD Krzemienny Krąg, LGD Partnerstwo dla Doliny Baryczy, LGD Dolina rzeki Grabi, LGD Stobrawski Zielony Szlak, LGD Kraina wokół Lublina, LGD Wokół Łysej Góry, LGD Ziemia Sandomierska.

Zrealizowany projekt wpłynął na zwiększenie zainteresowania, ze strony władz i pracowników LGD/RLGD, wzmocnieniem potencjału organizacyjnego stowarzyszeń poprzez podejmowanie działalności gospodarczej (komercyjnej) lub świadczenie odpłatnych usług w ramach celów statutowych. Wzmocnienie potencjału organizacyjnego stowarzyszeń przekłada się na zwiększenie zdolności ich oddziaływania na środowisko lokalne lub określone w statucie grupy docelowe. Ponadto upowszechnienie dobrych praktyk przełoży się na wyższy poziom zarządzania procesem lokalnego rozwoju przez te podmioty, których zadaniem jest m.in. rozwój przedsiębiorczości na obszarze wdrażania LSR oraz działania na rzecz włączenia społecznego i ograniczenie ubóstwa. To również upowszechnianie wiedzy o planowaniu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z uwzględnieniem potencjału endogennego obszaru jaki obejmują.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich