RLKS i współpraca międzynarodowa lgd instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

Partner wiodący: Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, adres: ul. M. Kopernikav8/17, 26-900 Kozienice,

Realizacja projektu rozpoczyna się: w dniu 01 maja 2021 r. i kończy się w dniu 31 października 2021 r.

Kwota dofinansowania:  125 695,00 zł

Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz nawiązanie kontaktów  przedstawicieli  polskich LGD z portugalskimi na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla Lokalnych Grup Działania (LGD). Organizacja wizyty studyjnej w Portugalii przybliży uczestnikom doświadczenia portugalskich LGD związanych z: aktywizacją mieszkańców wsi, zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofunduszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (RLKS/ ang. CLLD).

Cele szczegółowe projektu:

Wyjazd studyjny do Portugalii dla grupy 20 osób. W trakcie pięciodniowego  wyjazdu studyjnego zaprezentowane zostaną  doświadczenia związane  z wdrażaniem wielofunduszowego  RLKS, co pozwala na kompleksowe podejścia do podejmowania działań przyczyniających się do rozwoju obszarów wiejskich  oraz dobre praktyki w tym zakresie. Uczestnicy wyjazdu będą mieli możliwość  poznania inicjatyw za granicami kraju. Ponadto uczestnicy wizyty studyjnej  poznają dobre rozwiązania w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach poszczególnych partnerów. Udział w wyjeździe studyjnym poszczególnych przedstawicieli lokalnych  grup działania pozwoli na zbudowanie platformy współpracy międzynarodowej – partnerstwa w obszarze działań lokalnych grup działania. Udział w wyjeździe  studyjnym  wybranej grupy docelowej  pozytywnie wpłynie także na jej  aktywizację i integrację oraz wzmocni ich wiedzę nt. rozwijania różnych form przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Formy realizacji projektu: wyjazd studyjny.

Operacja skierowana jest do:

  •   przedstawicieli lokalnych grup działania z poszczególnych województw: mazowieckiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich