Drugie spotkanie grupy tematycznej ds. cech krajobrazu i różnorodności biologicznej

Drugie spotkanie grupy tematycznej ds. cech krajobrazu i różnorodności biologicznej skupi się na sposobach zachęcania do częstszego utrzymywania, odbudowywania i tworzenia cech krajobrazu, aby poprzez zaangażowanie rolników osiągać cel strategii na rzecz bioróżnorodności. Poruszone zostaną przykłady państw członkowskich dotyczące sposobu projektowania systemów maksymalizujących zarówno różnorodność elementów krajobrazu, jak i korzyści dla bioróżnorodności, a także kwestie, którymi należy się zająć w celu pomyślnego zaprojektowania systemu oraz zwiększenia zaangażowania.

Rolnictwo ma do odegrania dużą rolę w zachowaniu i przywróceniu poziomów różnorodności biologicznej w całej Europie. Ciągła degradacja ekosystemu doprowadziła do tego, że Europejski Zielony Ład wezwał do stworzenia zrównoważonych systemów żywnościowych w ramach poprzedzającej go strategii "od pola do stołu" oraz do zwiększenia ochrony zasobów naturalnych w krajobrazach rolniczych w ramach strategii na rzecz bioróżnorodności 2030. Ta ostatnia ustanawia cel, aby 10% gruntów rolnych stanowiły „elementy krajobrazu” lub obszary nieprodukcyjne, które zapewniają korzyści ekosystemowe i wspierają różnorodność biologiczną. Proponowane rozporządzenie w sprawie odbudowy przyrody, również ma na celu utrzymanie i tworzenie cech krajobrazu, takich jak "strefy buforowe, ugorowanie rotacyjne lub nierotacyjne, żywopłoty, pojedyncze lub grupy drzew, szpalery drzew, obrzeża pól, łachy, rowy, strumienie, małe tereny podmokłe, tarasy, szańce, kamienne mury, małe stawy i walory krajobrazowe".

Plany strategiczne WPR będą kluczowym narzędziem wspierającym lepsze funkcjonowanie, odtwarzanie i kształtowanie cech krajobrazu w krajobrazach rolniczych poprzez mechanizm warunkowości oraz dodatkowe finansowanie w ramach programów ekologicznych filaru pierwszego i finansowanych przez EFRROW środków rolno-środowiskowo-klimatycznych filaru drugiego, ukierunkowanych na różne elementy krajobrazu.

Cele spotkania

  • Uzyskanie informacji zwrotnej od grupy dyskusyjnej na temat korzyści ekonomicznych wynikających z dbania o elementy krajobrazu w celu skonsolidowania kluczowych wiadomości i zaleceń; 
  • Pozyskanie informacji wynikających z doświadczeń członków grupy w zakresie udanego projektowania systemu dla elementów krajobrazu;
  • Omówienie kluczowych czynników, które muszą być obecne przy projektowaniu skutecznych środków stymulujących zarządzanie, odbudowę i tworzenie elementów krajobrazu w celu zwiększenia różnorodności biologicznej i świadczenia usług ekosystemowych.

Materiały ze spotkania, będą zamieszczane na stronie organizatorów: Europejskiej Sieci WPR


Źródło: Europejska Sieć WPR  [tłum. własne]