Moje miejsce na Ziemi

Ekologia, sport, bezpieczeństwo, kultura, ochrona zwierząt i zrównoważony rozwój — to zakres projektów, na które czekają granty w wysokości nawet 20 tys. złotych.

Już po raz piąty Fundacja ORLEN otwiera program dla instytucji pozarządowych i samorządowych z całej Polski Moje miejsce na Ziemi.
Do 1 sierpnia mogą one składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach.

Jakie projekty można zgłaszać?

 

Granty w wysokościach 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 zł Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z:

  • upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji (np. ustawienie stojaków na rowery, doposażenie klubu sportowego, dofinansowanie budowy skateparku);
  • działalnością na rzecz ochrony i promocji zdrowia (np. warsztaty na temat zdrowego żywienia, ogólnodostępne treningi sportowe i konsultacje dietetyczne);
  • przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu (np. doposażenie świetlicy środowiskowej, organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, inicjatywy budujące wspólnoty międzypokoleniowe);
  • podwyższeniem poziomu bezpieczeństwa publicznego (np. zajęcia edukacyjne dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego);
  • zachowaniem dziedzictwa historycznego oraz rozwoju edukacji, kultury i sztuki (np. renowacja lokalnych zabytków, upamiętnienie osoby ważnej dla mieszkańców, stworzenie muralu, mobilne biblioteki);
  • poprawą stanu środowiska naturalnego oraz ochrony zwierząt (np. budowa budek dla ptaków czy uli miejskich, stworzenie ogrodu społecznego).
  • podnoszeniem świadomości na temat ekologii i zrównoważonego rozwoju (np. warsztaty zero waste, murale pochłaniające smog).

Kto może wziąć udział?

 

Zadaniem konkursu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Konkurs prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać najbliższe otoczenie – tytułowe, swoje miejsce na Ziemi. W ramach Konkursu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez organizacje o charakterze non profit.  O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, a nawet koła gospodyń wiejskich.

Najlepsze inicjatywy piątej edycji programu Moje miejsce na Ziemi wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty.

Projekty muszą być realizowane w okresie od 3 października 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku.

Jak się zgłosić?

 

WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ POPRZEZ SYSTEM ON-LINE: https://darowiznyfundacja.orlen.pl/#/login

Termin składania wniosków upływa 1 sierpnia br. o godzinie 23.59. Po tej dacie nie będzie możliwości złożenia wniosku do programu.

 


Źródło: strona Fundacji ORLEN