Konkurs na projekty współpracy

Projekt własny: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Warszawie

Czas trwania projektu: 01.08.2020 – 31.12.2020

Budżet projektu: 108 952,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • Lokalne grupy działania realizujące działanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania, objęte PROW 2014-2020

Działania i efekty projektu:

  • Organizacja konkursu na projekty współpracy. Celem konkursu było podkreślenie znaczenia projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej LEADER dla rozwoju obszarów wiejskich oraz zaznajomienie Lokalnych Grup Działania z aktualną działalnością na polu współpracy, upowszechnianie wiedzy na temat zastosowanych rozwiązań i metod do wykorzystania przez innych jak również zainspirowanie LGD do kontynuowania współpracy w nowym okresie programowania 2021-2027. Konkurs trwał od 9 września do 9 października 2020 roku. Otrzymano 32 zgłoszenia, w tym 18 na projekty współpracy międzynarodowej i 14 na projekty współpracy między-terytorialnej w trzech kategoriach tematycznych: kapitał społeczny, dziedzictwo lokalne; rozwój lokalny oraz turystyka. Powołana Komisja Konkursowa oceniła projekty, zgodnie z następującymi kryteriami oceny: korzyści dla uczestników, partnerstwo i jego zasięg, wykorzystanie lokalnych zasobów, potencjał do przekazywania doświadczeń i trwałość rezultatów, wartość dodana, angażowanie grup defaworyzowanych, wpływ na rozwój regionalny, poziom innowacyjności.
  • Gala wręczenia nagród odbyła się 30 listopada 2020 roku w formule online. W spotkaniu udział wzięło 50 osób - przedstawicieli LGD realizujących projekty współpracy, przedstawicieli samorządów województw wdrażających działanie LEADER oraz ekspertów zewnętrznych uczestniczących w ocenie projektów. Podczas gali Pan Adam Dąbrowski przedstawił temat Inteligentny rozwój lokalny oparty na współpracy, a Pan Leszek Leśniak podsumował zgłoszenia konkursowe w prezentacji pt. Typologia projektów współpracy w kontekście relacji zarządzających projektem a lokalnymi społecznościami. Przyznano nagrody w każdej z kategorii tematycznej, nagrodę specjalną oraz sześć wyróżnień. Sześciu głównych zwycięzców podzieliło się, z uczestnikami gali, pomysłami swoich inicjatyw, w formie prezentacji,.
  • Opracowano i wydano w wersji elektronicznej publikację „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści dwie opowieści o wspólnocie” podsumowującą projekty zgłoszone ma konkurs. Publikacja jest dostępna w Bibliotece KSOW.
  • Efekty: Zidentyfikowane 32 projekty współpracy zaangażowały 90 różnych LGD z terenu całej Polski oraz 28 podmiotów zagranicznych z takich krajów jak Chorwacja, Czechy, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Litwa, Łotwa, Niemcy i Węgry. Podjęta współpraca obejmuje najczęściej od 2 do 4 utworzonych partnerstw, choć są przykłady kilkunastu, a nawet dwudziestu zawiązanych partnerstw. Projekty są zróżnicowane tematycznie i problemowo oraz podejmują wyzwania w zakresie np. podniesienia jakości życia, depopulacji, starzenia się społeczeństwa, podniesienia szans na rynku pracy, budowania więzi międzypokoleniowych, kształtowania postaw tolerancji i empatii oraz postaw pro środowiskowych, promocji, sprzedaży żywności w gospodarstwach rolnych. Pod względem cech jakie łączą projekty współpracy w zakresie relacji z lokalnymi społecznościami zidentyfikowano pięć typów:

1. partycypacyjne polegające na udziale lub współudziale lokalnych społeczności w procesie powstawania produktu w ramach projektu (5 projektów);

2. partycypacyjne, z elementami usługowymi i/lub inwestycyjnymi w pełni oddający relacje LGD z lokalnymi społecznościami oparte na współpracy wzbogacone usługami, adresowanymi do mieszkańców i/lub inwestycjami, z których mogą korzystać mieszkańcy i osoby spoza obszaru np. turyści (4 projekty);

3. usługowe – organizator przygotował produkt do użytkowania przez lokalne społeczności oraz otoczenie zewnętrzne np. turystów (11 projektów);

4. usługowe, z elementami partycypacji, gdzie dominują działania przygotowane przez LGD dla mieszkańców obszaru oraz otoczenia zewnętrznego, nie mniej angażujące lokalne społeczności i podmioty w proces przygotowania i realizacji tych działań (7 projektów);

5. inwestycyjne – organizator zakupił urządzenia lub zlecił wykonanie obiektów do użytkowania przez lokalne społeczności oraz otoczenie zewnętrzne np. turystów, przewaga inwestycji nad innymi elementami: usług czy partycypacji (5 projektów).

Każdy projekt współpracy, którego istotą jest, że razem można osiągnąć więcej, niesie w sobie dużą wartość - jest ona tym większa im większe jest zaangażowanie mieszkańców w proces przygotowania i realizacji działań w projekcie. Bowiem projekty partycypacyjne najpełniej oddają relacje LGD z lokalnymi społecznościami oparte na współpracy.


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości wdrażania PROW.

Działanie 3 KSOW: Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu.