Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Obszarów Wiejskich w Krakowie w partnerstwie z Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego, Uniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja Europejskie Centrum Badawcze Drobnych Gospodarstw Rolnych oraz EKO_SOCJALNE FORUM POLSKI

Czas trwania projektu: 01.04.2019 - 31.10.2019

Budżet projektu: 126 121,10 zł (w tym wkład własny 14 763,60 zł)

Odbiorcy projektu:

 • 25 osób z terenu województwa małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz śląskiego, biorących udział w wyjeździe studyjnym. Wśród nich byli: naukowcy, którzy przygotowali programy i modelowe projekty z zakresu rozwoju obszarów wiejskich; samorządowcy; przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Infrastruktury; przedstawiciele instytucji wsparcia rolnictwa; osoby ze strony wnioskodawcy.
 • Czytelnicy publikacji - mieszkańcy obszarów wiejskich, w tym osoby zainteresowane rozwijaniem aktywności gospodarczej na obszarach wiejskich, tematyką pozarolniczej formy aktywności, dywersyfikacją źródeł dochodów na tych terenach, a przede wszystkim sposobami wspólnego urządzania i porządkowania przestrzeni mieszkalnej i produkcyjnej.

Działania i efekty projektu:

 • wyjazd studyjny, którego efektem było zapoznanie się z osiągnięciami Bawarii we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju na obszarach wiejskich. Uczestnicy wyjazdu zdobyli praktyczną wiedzę z zakresu realizacji przedsięwzięć gospodarczych zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju. W wyniku obserwacji nowatorskich, przyjaznych środowisku rozwiązań gospodarczych, czy też przykładów adaptacji tradycyjnych działań, uczestnicy zdobyli wiedzę praktyczną, którą obecnie wykorzystują w swojej pracy zawodowej. Zagraniczne przykłady z zakresu działań instytucji państwa i samorządu, uświadomiły polskiej delegacji, że wszelkie podejmowane decyzje muszą zostać poprzedzone konsultacjami z mieszkańcami na każdym szczeblu decyzyjnym, zaś kompromis wypracowany w trakcie wieloetapowych konsultacji, gwarantuje sukces założonego celu.

Najważniejszymi zagadnieniami, które zostały poruszone podczas wyjazdu studyjnego były:

 • utrzymanie rolniczego krajobrazu;
 • polityka zagospodarowania przestrzennego;
 • program rozwoju gospodarstw z przewagą użytków zielonych;
 • połączenie procedur komasacji gruntów z programami odnowy wsi;
 • promowanie sprzedaży bezpośredniej i skróconych łańcuchów dostaw;
 • rozwój turystyki wiejskiej i agroturystki;
 • problemy strukturalne gminy zmarginalizowanej;
 • przeciwdziałanie marginalizacji za pomocą prac urządzeniowych  i planistycznych;
 • wzmocnienie procesów legislacyjnych (kodeks urbanistyczno-budowlany oraz ustawa o scalaniu i wymianie gruntów).

Zdobyta wiedza, ułatwiła uczestnikom wyjazdu studyjnego podejmowanie decyzji w zakresie planowania i porządkowania przestrzeni wiejskiej. Przekonali się oni, jak przeprowadzać procesy urządzeniowe, urbanistyczne, odnowy i zachowania architektury wiejskiej wsi, aby krajobraz kulturowy zastany po przeprowadzonych pracach nadal był dominujący.

 • wydano monografię "Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi” w nakładzie 200 sztuk.

Zdobyta w trakcie wyjazdu studyjnego wiedza oraz doświadczenia zostały udokumentowane w publikacji powyjazdowej. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW.                                                                                                                                         


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju