„Pod znakiem jabłecznika-dobre praktyki przetwórstwa owoców w UE”

Partner KSOW: Lubelskie Stowarzyszenie Miłośników Cydru w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior — Lokalna Grupa Działania, Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka” oraz Winnica Wieczorków Paweł Wieczorek

Czas trwania projektu: 01.06.2019 - 31.10.2019

Budżet projektu: 96 300,00 zł (w tym wkład własny 300 zł)

Odbiorcy projektu:

15 osób z całego kraju, reprezentujących następujące grupy osób:

  • rolnicy/sadownicy specjalizujący się w produkcji jabłek, którzy zajmują się produkcją sadowniczą;
  • osoby/podmioty zajmujące się przetwórstwem owoców;
  • producenci cydru/jabłecznika;
  • przedstawiciele organizacji udzielających dotacji na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej na obszarach wiejskich tj. LGD;
  • przedstawiciele organizacji branżowych związanych z sadownictwem/przetwórstwem.    

Działania i efekty projektu:

  • zorganizowano wyjazd studyjny do Hiszpanii, który oprócz upowszechnienia wiedzy i znaczenia przetwórstwa lokalnego w rozwoju obszarów wiejskich był okazją do poznania dobrych praktyk w zakresie produkcji jabłek na przykład podczas odbywających się cyklicznie Salón Internacional de les Sidres de Gala (SISGA) w Gijon, czyli Międzynarodowej Gali Cydru. Corocznie w tym największym wydarzeniu na świecie uczestniczą cydrownicy, producenci, importerzy cydru czy dziennikarze z całej Europy. Udział w gali był częścią wyjazdu studyjnego, który pozwolił na bezpośrednie poznanie rozwiązań związanych z produkcją, promocją i marketingiem cydrów rzemieślniczych. Dodatkowym atutem udziału w wydarzeniu były spotkania z  organizacjami i podmiotami zrzeszającymi producentów, którzy są odpowiedzialni za tworzenie korzystnych rozwiązań prawnych i organizacyjnych dla lokalnych producentów. Udział w wyjeździe osób z różnych części Polski oraz reprezentujących zróżnicowane podmioty, które są zainteresowane budowaniem potencjału swoich gospodarstw/ przedsięwzięć na lokalnych produktach, pozwoliło nie tylko na rozwój obszarów wiejskich, oparty na strategicznym myśleniu o zrównoważonym rozwoju regionu, spójności terytorialnej ale także pozwoliło odkryć optymalne wykorzystanie zasobów polskiej wsi. W ramach projektu można było bowiem identyfikować, analizować, i rozpowszechniać informację i wiedzę w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych uczestników na poziomie lokalnym i regionalnym. Dzięki wymianie wiedzy, doświadczeń oraz działaniom praktycznym na wyjeździe studyjnym (będącym najbardziej efektywną formą szkoleniową, uwzględniającą zarówno merytorykę),  uczestnicy projektu mieli szansę niemalże doświadczyć zmian wynikających z wprowadzanych rozwiązań, które z powodzeniem są stosowane w innych krajach UE. Poznanie dobrych praktyk w zakresie produkcji jabłek na przykładzie rozwiązań hiszpańskich przyczyniło się do zwiększenia rentowności polskich gospodarstw, gdyż zdobyta wiedza stała się impulsem do podejmowania w naszym kraju konkurencyjnych inicjatyw i stosowania technologii, która z jednej strony pozwoli na zachowanie tradycyjnego charakteru produkcji, a z drugiej na tworzenie nowych kierunków produkcji.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju