Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego – aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych

Partner KSOW: Instytut Zootechniki Państwowy – Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania projektu: 10.04.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 76 559,54 zł

Odbiorcy projektu:

osoby mieszkające na terenie czterech województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego, reprezentujące instytucje i organizacje wspierające rozwój obszarów wiejskich:

  • hodowcy bydła mlecznego;
  • doradcy rolniczy i zootechnicy;
  • przedstawiciele Instytutu Zootechniki PIB oraz Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem;
  • potencjalni hodowcy bydła mlecznego.

Działania i efekty projektu:

  • szkolenia na temat precyzyjnego rolnictwa w obszarze hodowli bydła mlecznego.  Uczestnicy szkoleń mieli okazję zapoznać się z precyzyjną hodowlą bydła mlecznego oraz wymienić wiedzę i doświadczenia w tym zakresie, podczas dwóch trzydniowych szkoleń. Szkolenia stacjonarne połączone zostały z wyjazdami do gospodarstw, których właściciele zajmują się precyzyjną hodowlą bydła mlecznego. Przedstawiono także wykłady pt. „Praktyczne wykorzystanie oceny genomowej w hodowli bydła mlecznego”, „Innowacje w uprawie i pielęgnacji użytków zielonych” oraz „Znaczenia nowych cech w doskonaleniu bydła rasy HF”. Praktyczną wiedzę w tym zakresie uczestnicy mieli okazje poznać w Instytucie Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Balicach, w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Odrzechowej, w Małopolskim Centrum Biotechniki w Krasnem, w Kombinacie Rolniczym w Kietrzu oraz w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w Pawłowicach.
  • Publikacja „Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego – aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych”. Monografia zawiera informacje na temat aktualnej problematyki rolnictwa precyzyjnego w obszarze hodowli bydła mlecznego, w tym m.in. nowoczesnych systemów odchowu cieląt, systemów zarządzania stadami bydła mlecznego, innowacji w produkcji pasz objętościowych i oceny wartości hodowlanej.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 - Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju