Konkurs Agroliga 2019 – etap wojewódzki, II edycja

Partner KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w Partnerstwie z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz Kujawsko–Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 30.10.2019

Budżet projektu:  254 657,28 PLN (w tym wkład własny 25 791,36 PLN)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy, właściciele gospodarstw rolnych uczestniczących w konkursie;
 • właściciele i przedstawiciele firm z otoczenia rolnictwa;
 • mieszkańcy obszarów wiejskich;
 • uczestnicy konkursu lat ubiegłych;
 • doradcy rolniczy;
 • przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych;
 • przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa;
 • przedstawiciele mediów.

Działania i efekty projektu:

Projekt umożliwił dotarcie z informacją o działaniach PROW, które wspierają rozwój rolniczej i pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020:

 • Zorganizowano konkursy, w ramach których wyłoniono po 12 laureatów (w woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim) oraz po 13 laureatów (w woj. mazowieckim i kujawsko-pomorskim) (Mistrzów i Wicemistrzów) w województwach Polski północno-wschodniej a także mistrza i wicemistrza w kategoriach rolnicy i firmy. Laureaci na co dzień uzyskują wysokie wyniki ekonomiczne, stosując innowacyjne rozwiązania technologiczne i korzystając ze wsparcia finansowego w ramach funduszy europejskich.  Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu była promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
 • Mieszkańcy obszarów wiejskich północno-wschodniej Polski, dzięki uczestnictwu w seminariach oraz informacjom i publikacjom zawartych w internecie i prasie na temat konkursu, dowiedzieli się więcej o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wparciu finansowym w ramach PROW 2014-2020, co przyczyniło się do podniesienia jakości realizacji Programu.
 • Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu podczas seminariów  była promocją zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich – rozpropagowano informacje wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju obszarów wiejskich uwzględniając wsparcie finansowe z funduszy UE.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich