„Od pola do stołu po Norwesku”

Partner KSOW: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

Czas trwania projektu: 28.05.2019 - 31.10.2019

Budżet projektu: 183 995,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • 23 osoby z terenu regionów: mazowieckiego, łódzkiego, lubelskiego i kujawsko-pomorskiego - grupa, wyodrębniona ze środowiska instytucjonalnego otoczenia wsi i rolnictwa, zajmująca się oraz przyczyniająca do upowszechniania wiedzy o regionalnych produktach certyfikowanych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, w tym dotyczącej ich produkcji, przetwórstwa, dystrybucji oraz marketingu. Osoby związane z rozwojem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie małego przetwórstwa lokalnego i zielonej gospodarki. Rolnicy i doradcy z regionu kujawsko-pomorskiego, gdzie przemysł rolno-spożywczy jest jednym z głównych kanałów sprzedaży produktów rolnych. Jest to obszar z funkcjonowaniem lokalnych  grup rybackich, których działalność obejmuje zakresu podnoszenia wartości produktów rybactwa;
  • rolnicy i doradcy z regionu łódzkiego, gdzie występuje konkurencyjna, zdywersyfikowana struktura gospodarcza powiązana z działalnością przetwórczą na obszarach wiejskich;
  • rolnicy i doradcy z regionu lubelszczyzny, który to teren charakteryzuje się najwyższą towarowością gospodarstw rolnych, ukierunkowanych głównie na produkcję zbóż i ziemniaków oraz hodowlę trzody chlewnej, bydła mlecznego i rzeźnego oraz drobiu, a także koncentracją przetwórstwa w branży mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej. Największy w Polsce teren pod względem uprawy truskawki;
  • rolnicy i doradcy z Mazowsza – największego sadu w Europie. Na terenie Mazowsza znajduje się duża  koncentracja przetwórstwa w branży mięsnej, mleczarskiej oraz zbożowo-młynarskiej a także koncentracją zakładów branży piekarniczo-cukierniczej, owocowo-warzywnej oraz zielarskiej;
  • druga grupa docelowa to 1000 osób, do których trafi publikacja informacyjna. Będą to głównie producenci żywności, którym zaproponujemy zakładanie działalności przetwórczej we własnym gospodarstwie.

Działania i efekty projektu:

  • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich poprzez poszerzenie wiedzy dotyczącej produktu regionalnego, jego certyfikacji, wytwarzania i przetwórstwa na poziomie gospodarstwa  oraz jego dystrybucji na przykładzie gospodarstw wiejskich w południowo – zachodniej Norwegii:
  • Wyjazd studyjny - do Norwegii dla grupy 23 osób. Uczestnicy podczas pięciodniowego wyjazdu studyjnego  mieli okazję zapoznać się z działalnością konsorcjów rolników zrzeszonych pod jedną marką oraz funkcjonowaniem ciekawych inicjatyw i systemów znaków regionalnych.
  • Broszura informująca - monografia wizytowanych norweskich farm - dostępna w bibliotece KSOW.

Priorytet 2 PROW: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju