Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich - kontynuacja

Partner KSOW: Polska Organizacja Turystyczna w partnerstwie z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej Gospodarstwa Gościnne

Czas trwania projektu: 01.04.2019 - 30.09.2019

Budżet projektu: 359 775,00 zł (w tym wkład własny 12 500,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy wsi prowadzący lub planujący podjęcie działalności turystycznej;
 • podmioty prowadzące lub planujące podjęcie działalności turystycznej na wsi;
 • turyści korzystający lub chcący skorzystać z bazy turystyki wiejskiej.

Działania i efekty projektu:

 • przygotowano i przeprowadzono konkurs w 4 kategoriach, tj.:
  • wypoczynek na wsi,
  • wypoczynek u rolnika,
  • oferta uzupełniająca wypoczynek na wsi,  
  • tradycyjna kuchnia polskiej wsi;
 • rozstrzygnięto konkurs i wręczono nagrody podczas konferencji prasowej;
 • przeprowadzono działania promocyjne za pomocą następujących narzędzi:
  • promocja w Internecie – m.in. blogerzy, media społecznościowe, portale,
  • media elektroniczne prowadzone przez POT,
  • publikacja – dostępna także w bibliotece KSOW.

W jaki sposób można było zidentyfikować, rozpowszechniać i rekomendować dobre praktyk w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej w Polsce?

W ramach projektu wyłoniono najbardziej atrakcyjne, nowatorskie i przyjazne dla turystów oferty turystyki wiejskiej a następnie je promowano, wspierając przy tym inicjatywy regionalne i lokalne. Dzięki tym działaniom powstały nowe lub lepsze produkty turystyczne, związane z turystyką wiejską. W konkursie wybranych zostało 12 dobrych praktyk dotyczących rozwoju turystyki wiejskiej, a następnie stworzony został katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej w Polsce. Zebrane doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi stały się dla innych cennym drogowskazem w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. Konkurs przyczynił się do stworzenia wizerunku polskich obszarów wiejskich jako atrakcyjnego miejsca do życia i prowadzenia biznesu. Realizacja projektu wpłynęła nie tylko na podniesienie standardów w turystyce wiejskiej, ale także na zwiększenie popularności spędzania czasu na wsi. Większa liczba turystów korzystających z wiejskiej bazy noclegowej, oferty turystyki wiejskiej oraz szlaków kulinarnych, przebiegających przez obszary wiejskie, wpływa również na podniesienie  przychodów rolników, rzemieślników, drobnych wytwórców i usługodawców będących mieszkańcami wsi.

Materiały opracowane na zlecenie Polskiej Organizacji Turystycznej w ramach projektu dostępne są na stronie https://nawsinajlepiej.polska.travel/ oraz na stronie www.pot.gov.pl


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich