„Na drodze do odkryć – start Sieci Najciekawszych Wsi”

Partner KSOW: Stowarzyszenie Polska Sieć Odnowy i Rozwoju Wsi (PSORW) w partnerstwie z gminą Dzierżoniów, z gminą Gogolin oraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteką Publiczną w Istebnej.

Czas trwania projektu: 01.04.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 58 025,29 zł (w tym wkład własny 3 450,00 zł)

Odbiorcy projektu:

osoby z terenu województw: wielkopolskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, pomorskiego, opolskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego, reprezentujące instytucje i organizacje wspierające rozwój obszarów wiejskich:

  • wiejscy liderzy;
  • przedstawiciele i członkowie PSORW;
  • przedstawiciele samorządów lokalnych;
  • przedstawiciele miejscowości zainteresowanych uzyskaniem certyfikatu Sieci Najciekawszych Wsi (SNW).

Działania i efekty projektu:

  • Konferencja inauguracyjna  dla 90 uczestników i oficjalny start Sieci Najciekawszych Wsi. Na konferencji przedstawiono proces certyfikacji miejscowości pretendujących do uczestnictwa w SNW. Co najmniej dziesięć miejscowości objętych zostało strategią SNW w zakresie spełnienia przez ich wsie standardów marki oraz przygotowania ich do uzyskania certyfikatu uczestnika SNW.
  • Warsztat „Od wyróżnika do opowieści, czyli jak w pełni wykorzystać potencjał wsi?”. Podczas dwudniowych zajęć uczestnicy dowiedzieli się, jak efektywnie wykorzystać własne dziedzictwa kulturowe oraz jakie standardy trzeba spełnić, żeby uzyskać certyfikat SNW. Ponadto zaprezentowano narzędzia wykorzystywane przy procesie certyfikacji SNW.
  • Wyjazd studyjny - na terenie gminy Istebna, podczas którego uczestnicy wyjazdu podnieśli praktyczną wiedzę w zakresie spełnienia standardów marki oraz uzyskania certyfikatu SNW. Ponadto uczestnicy zwiedzili dom-muzeum Kurna Chata Kawuloka, w którym odbył się warsztat z ubijania masła wraz z degustacją a także warsztat wyplatania z siana. W  Centrum Pasterskim odbyła się  prelekcja i pokaz robienia serów.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich