Moja SMART wieś

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej i RURBAN Wieś-Miasto-Region

Czas trwania projektu: 01.03.2019–31.10.2019

Budżet projektu: 100 128,25 zł (w tym wkład własny 12000,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • osoby i podmioty, którym bliskie są problemy obszarów wiejskich, mieszkańcy wszystkich województw — brak ograniczeń ze względu na formę prawną uczestnictwa czy też wiek odbiorców wynika z dążeń do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród różnych grup.

Działania i efekty projektu:

 • zorganizowanie konkursu „Moja SMART wieś”, które poprzedzone było pracami koncepcyjnymi, przygotowaniem materiałów informacyjno-promocyjnych oraz pracami kapituły konkursu w zakresie selekcji zgłoszeń według kryteriów ustalonych w regulaminie, oceny prac i wyłonienia laureatów, przygotowania i wydruku dyplomów. Konkurs pozwolił upowszechnić i promować koncepcję smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich oraz zidentyfikować innowacje społeczne i cyfrowe pojawiające się w przestrzeni wiejskiej. Jak duże było zainteresowanie konkursem? Wpłynęło 65 zgłoszeń ze wszystkich województw, dzięki temu kapituła konkursu mogła wybrać najlepsze prace i przyznać trzy główne nagrody oraz siedem równorzędnych wyróżnień. Trzej główni zwycięzcy podzielili się swoimi pomysłami, w formie prezentacji, z uczestnikami gali.
 • Gala wręczenia nagród odbyła się 21 października 2019 roku w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W spotkaniu udział wzięło 65 osób reprezentujących uczestników konkursu Moja SMART wieś, w tym laureaci, osoby towarzyszące oraz przedstawicieli resortu i  kapituła konkursu. Podczas gali przedstawiona została koncepcja smart villages w formie prezentacji pt. Rozwiązania smart dla wsi i miast – o co w nich chodzi? oraz podsumowano wyniki konkursu. Zgłoszone prace obejmowały szeroki zakres tematyczny:
  • inteligentne zarządzenie energią i bezpieczeństwem energetycznym;
  • działania na rzecz środowiska naturalnego;
  • elementy wpływające na poprawę jakości i poziomu życia;
  • działania na rzecz poprawy infrastruktury technicznej i społecznej;
  • idee społeczeństwa obywatelskiego;
  • działania poprawiające poziom edukacji i rozwijające kompetencje;
  • usprawnienia w kontakcie pomiędzy mieszkańcami gminy;
  • promocja kultury oraz dziedzictwa materialnego i niematerialnego;
  • inteligentne rozwiązania z zakresu rolnictwa i gospodarki żywnościowej.
 • Utworzono bazę wiedzy w postaci banku przykładów rozwiązań z zakresu smart villages na stronie konkursu: http://smart.irwirpan.waw.pl/. Zaprezentowano w niej dziesięć prac, których autorzy zostali laureatami konkursu. Są to:
 1. Alicja Jamorska-Kurek - "Smart wieś – Piaseczna Górka", gm. Morawica, województwo świętokrzyskie.
 2. Renata Gembiak-Binkiewicz - "Hala widowiskowo-sportowa w Ryczywole. Jak to Ryczywół stał się smart", gm. Ryczywół, woj. wielkopolskie.
 3. Łukasz Witczak - "Doposażenie infrastruktury rekreacyjno-edukacyjnej nad stawem wiejskim w Łuszczanowie", gm. Jarocin, woj. wielkopolskie.
 4. Dorota Dembińska i Sylwia Dembińska - "Nie ciafrotać jeno robić! Wiejskie działania. Miejskie inspiracje", sołectwo Mniszek, gm. Dragacz, woj. kujawsko-pomorskie.
 5. Erwin Garbarczyk - "Mobilny Asystent Turystyczny", gm. Poniec, woj. wielkopolskie.
 6. Paweł Grabowski - "Nowy model hospicjum na terenach wiejskich", gm. Michałowo, województwo podlaskie.
 7. Piotr Ostaszewski - "Ostoja Wioska 3.0", gm. Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie.
 8. Jacek Piwowarski - "Moja smart wieś", Wiązownica-Kolonia, gm. Staszów, woj. świętokrzyskie.
 9. Katarzyna Seroka - "Opis wdrożenia koncepcji Modelu symbiotycznego z biologizacją przez firmę Top Farms Głubczyce z uwzględnieniem jej praktycznych aspektów", gm. Głubczyce, woj. opolskie.
 10. Jarosław Stopko - "Cykl działań informacyjnych i szkoleń prezentujących wpływ zanieczyszczeń powietrza na degradację przyrody i zmiany klimatyczne", gm. Świętajno (powiat olecki), woj. warmińsko-mazurskie.
 • Ważnym efektem projektu był także wzrost świadomości decydentów lokalnych (w wyniku prezentacji konkursu na Kongresie Gmin Wiejskich RP) co do potencjału i znaczenia koncepcji smart villages. W szerszym znaczeniu i w dłuższej perspektywie projekt ten może przyczynić się do poprawy jakości i poziomu życia ludności wiejskiej, wzmocnienia lokalnego rynku pracy oraz szerszych działań zmierzających do poprawy uwarunkowań lokalnych. Wartością dodaną projektu było nawiązanie współpracy z wieloma sołectwami, Związkiem Gmin Wiejskich RP, a także jego członkami oraz możliwość promowania idei inteligentnych wsi m.in. na Forum Green Smart City, czy Kongresie Gmin Wiejskich.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju