„Od nauki do praktyki, czyli transfer wiedzy nt. korzyści z zachowania bioróżnorodności poprzez chów i hodowlę ras zachowawczych i wysokowydajnych w województwach Zachodniej i Południowej Polski na II Regionalnej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Sielinku”

Partner KSOW: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu w partnerstwie z Lubuskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Kalsku, Dolnośląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach oraz Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Czas trwania projektu: 15.03.2019 – 30.09.2019

Budżet projektu: 94 275,95 zł ( w tym wkład własny: 10 451,31 zł)

Odbiorcy projektu:

  • hodowcy m. in. Gospodarstw Rolnych KOWR Sp. z o.o. o profilu rolniczym, Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach;
  • rolnicy, m.in. rolnicy indywidualni, prowadzący handel detaliczny oraz reprezentujący małą przedsiębiorczość w zakresie produkcji mięsnych artykułów żywnościowych;
  • osoby, które są jednocześnie członkami i przedstawicielami branżowych związków;
  • przedstawiciele instytucji naukowo – badawczych np. Uczelni Wyższych, uczniowie i studenci szkół.

Działania i efekty projektu:

Poprzez realizację projektu upowszechniono wiedzę w zakresie korzyści wynikających z zachowania różnorodności genetycznej zwierząt oraz popularyzacja wykorzystania surowców zwierzęcych pochodzących od rodzimych ras zachowawczych (mięsa, mleka) do produkcji regionalnych, ekologicznych wyrobów w małych gospodarstwach, co daje im duże możliwości w zakresie zwiększenia opłacalności produkcji lub może stanowić formę dywersyfikowania uzyskiwanych dochodów.

Ponadto przekazano informacje w zakresie prowadzenia „małej przetwórczości” i sprzedaży detalicznej gotowych produktów rolnych pochodzących z surowców zwierząt rodzimych ras zachowawczych. Przeprowadzono również innowacyjne warsztaty porównawcze rodzimych ras zachowawczych z zwierzętami wysokowydajnymi, dzięki czemu możliwe było podkreślenie postępu hodowlanego w zakresie zmian wzorcowego eksterieru wśród ras wysokowydajnych oraz różnic w wydajności produkcyjnej (mięsa, mleka) rodzimych ras zachowawczych oraz ras wysokowydajnych (Sielinko 8-9 czerwiec 2019).

W ramach projektu zrealizowano:

  • Konferencję podczas której omówiono dwa bloki tematyczne - programy ochrony bydła, koni, drobiu, owiec i świń oraz podejmowana, w ramach ostatniego programu badawczo-rozwojowego, tematyka certyfikacji produktów od ras rodzimych (Upowszechnianie wiedzy w zakresie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw, upowszechnianie wiedzy w zakresie systemów jakości żywności) oraz  przedstawiono aktualne kierunki hodowli zwierząt gospodarskich. Uczestniczyło wówczas 139 osób.  
  • Targi, podczas których prezentowano zwierzęta reprezentujące rodzime rasy zachowawcze połączone z merytorycznym komentarzem co umożliwiło tworzenie sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich przez podnoszenie poziomu wiedzy w zakresie chowu i hodowli zwierząt rodzimych ras zachowawczych i wysokowydajnych.
  • Broszura pn. „Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce”, Sielinko 2019 – zaprezentowano w niej rodzime rasy zachowawcze w poszczególnych gatunkach, rasach, odmianach, rodach  linii zwierząt.  Znaleźć ją można w bibliotece KSOW.
  • Książka pn:  „Promocja postępu hodowlanego” – zawiera informację  o działalności poszczególnych związków hodowlanych siedmiu gatunków wystawianych i ocenianych w  Sielinku zwierząt (w okresie 25 lat) czy opisano osiągnięcia uzyskane w efekcie prowadzonej pracy hodowlanej, wielkość postępu genetycznego (zysku  genetycznego) określonego dla poszczególnych gatunków zwierząt na podstawie oceny eksterieru, wyników z kontroli użytkowości  (produkcji). Znaleźć ją można w bibliotece KSOW.
  • Audycja, film, spot  wyemitowany w radiu i telewizji

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju