Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady

Partner KSOW: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej — Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania projektu: 01.06.2019 – 30.10.2019

Budżet projektu: 19 000,88 zł

Odbiorcy projektu:

  • zarządzający gospodarstwami rolnymi;
  • instytucje publiczne uczestniczące w systemie transferu wiedzy i informacji rolniczej  - administracja rządowa i samorządowa, uniwersytety, instytuty naukowe, ośrodki doradztwa rolniczego, izby rolnicze oraz szkoły rolnicze;
  • użytkownicy portali internetowych takich jak: Farmer, Agrofakt, Topagrar, PPR oraz Wieści rolnicze.

Działania i efekty projektu:

  • ekspertyza Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady”, która powstała dzięki analizie warunków, sposobów oraz efektów realizacji innowacji ekologicznych w gospodarstwach rolnych w ujęciu praktycznym i teoretycznym. Autorzy publikacji zgromadzili rozproszoną wiedzę dotyczącą innowacji ekologicznych w rolnictwie, korzystając z dorobku nauki światowej i krajowej. W ekspertyzie przedstawiono prośrodowiskowe sposoby korzystania z zasobów przyrodniczych przez producentów żywności, w tym zwłaszcza wykorzystanie gleby oraz wskazano pozytywne efekty ekonomiczne i środowiskowe takich praktyk. Zawarto w niej także przykłady rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, dotyczące przetwórstwa rolno-spożywczego, działalności w zielonych branżach gospodarki i tworzenia miejsc pracy. Publikacja opracowana została również po to, by przedstawić czytelnikom szeroki zakres wiedzy dotyczącej możliwości, sposobów i korzyści realizacji innowacji ekologicznych w gospodarstwach rolnych w Polsce, miała również promować produkcję i konsumpcję zdrowej (ekologicznej) żywności oraz tereny wiejskie jako atrakcyjne miejsce podejmowania działalności gospodarczej i inicjowania rozwiązań innowacyjnych. Ekspertyza w formie elektronicznej została przesłana do odbiorców projektu.

Ekspertyza „Jak powstają innowacje ekologiczne w gospodarstwach rolnych? Analiza i przykłady” znajduje się w naszej bibliotece.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6  KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju