VI posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przy Grupie Roboczej ds. KSOW

 

W dniu 4 grudnia 2019 r., odbyło się szóste posiedzenie Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich działającej przy Grupie Roboczej ds. KSOW. 

W posiedzeniu uczestniczył pan Ryszard Zarudzki, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił, że innowacje są niesłychanie istotne nie tylko w rolnictwie, ale i na obszarach wiejskich. Niesłychanie ważne są również przedsięwzięcia podejmowane w ramach działania Współpraca, w szczególności poszukiwanie partnerów do współpracy i tworzenie sieci kontaktów.

Pracom grupy przewodniczył pan Henryk Skórnicki - Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Następnie pan Paweł Krzeczunowicz, Dyrektor CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie, przedstawił bieżącą informację o funkcjonowaniu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich („SIR”) w Polsce

Pani Iwona Obojska-Chomiczewska -  kierownik zespołu innowacji w rolnictwie ds. obsługi SIR CDR w Brwinowie Oddział w Warszawie przedstawiła informację z realizacji Planu operacyjnego w zakresie SIR na lata 2018 - 2019 i  fukcjonowania Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz proponowane zmiany.

Przyjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań: Poszukiwanie partnerów KSOW do  współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy oraz Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich.

Podczas spotkania koordynatorzy zespołów przedstawili informacja z prac zespołów roboczych w ramach GTI.

Następnie pani Ewa Grodzka, Naczelnik Wydziału Doradztwa Rolniczego i Transferu Wiedzy, Departament Doradztwa i  Nauki MRiRW omówiła zagadnienie  transferu wiedzy i innowacji w ramach WPR po 2020.

Pan Henryk Skórnicki, Przewodniczący GTI przedstawił informację o pracach Europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) w roku 2018 oraz prezentacja Planu pracy na rok 2020.

Pan Łukasz Tomczak, zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, Zastępca Dyrektora CDR w Brwinowie omówił aktualny stan prac w zakresie wdrażania działania „Współpraca” w ramach PROW 2014-2020.

Posiedzenie grupy zamknął pan Henryk Skórnicki, przewodniczący grupy.

Protokół - pobierz

Załączniki do protokołu:

Uchwała nr 16 Grupy tematycznej ds. innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  działającej przy Grupie roboczej do spraw Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z dnia 28 sierpnia 2019 r. (pobierz) wraz z załącznikiem (Plan operacyjny KSOW na lata 2018-2019 z wyłączeniem działania 8 Plan komunikacyjny - pobierz) - w sprawie zaopiniowania projektu zmian Planu operacyjnego KSOW na lata 2018-2019 dla działań:

  • Poszukiwanie partnerów KSOW do współpracy w ramach działania „Współpraca”, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 13 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz ułatwianie tej współpracy 
  • Działania na rzecz tworzenia sieci kontaktów dla doradców i służb wspierających wdrażanie innowacji na obszarach wiejskich

Prezentacje:

  • K. Zapora - Działanie „Współpraca” PROW 2014–2020  aktualności + zmiana rozporządzenia - pobierz
  • E. Grodzka - Wymiana wiedzy i innowacji w ramach WPR po 2020 pobierz
  • A. Bomberski - Plan pracy Europejskiej Sieci Innowacji EIP-AGRI na 2020 rok - pobierz
  • B. Sałata - Zespół Roboczy ds. tworzenia i rozwoju krótkich łańcuchów dostaw i rynków rolnych - pobierz
  • D. Pomykała - Działalność Zespołu Roboczego ds. Ochrony wód przed zanieczyszczeniami  azotem  pochodzenia rolniczego i realizacja dotychczasowych działań  związanych z Programem azotanowym - pobierz
  • I. Obojska-Chomiczewska - zmiany do PO SIR - pobierz
  • K. Boczek - zespół roboczy ds Transferu wiedzy - podsumowaniepobierz