Dobre praktyki pszczelarskie UE instrumentem rozwoju obszarów wiejskich

Projekt  „ Dobre praktyki pszczelarskie UE instrumentem rozwoju obszarów wiejskich ” realizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej  w partnerstwie z Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie  oraz Zespołem Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.

Realizacja projektu rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku 

Wartość projektu: 246 822,00 złotych

Celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie aktualnych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji pszczelarskiej.

Formy realizacji projektu:

 • Wyjazd studyjny pn. „Dobre praktyki pszczelarskie w Hiszpanii”
 • 2-dniowa konferencja  pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o produkcję pszczelarską
 • Wydanie biuletynu „Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o produkcję pszczelarską”

Udział w projekcie:

 •  wpłynie na poszerzenie wiedzy u 28 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie aktualnych i innowacyjnych rozwiązań  w produkcji  pszczelarskiej na przykładzie rozwiązań hiszpańskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze czterech województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego oraz śląskiego.
 • wpłynie na podniesienie wiedzy u 80 uczestników konferencji nt. produkcji pasiecznej  w zakresie aktualnych i innowacyjnych rozwiązań w produkcji pszczelarskiej
 • wpłynie na wymianę i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 200 biuletynu i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.

Realizacja projektu w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości inicjatyw na terenie objętym projektem bazujących na produktach pszczelich.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby z czterech województw  tj. województwa lubelskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz mazowieckiego ;

 • pszczelarzy i osoby związane z branżą pszczelarską
 • rolników
 • producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
 • przedstawicieli organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego oraz przedstawicieli organizacji branżowych. 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.