Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb

KSOW/4/2020/059

Partner KSOW: Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Stowarzyszenie Towarzystwo Produktu Górskiego.

Czas trwania projektu:
02.05.2020–31.10.2021

Budżet projektu: 48 762,73 zł

Odbiorcy projektu:

  • uczestnicy konferencji ze strony polskiej (rolnicy, stowarzyszenia i organizacje rolników, fundacje promujące regiony, lokalne organizacje pozarządowe, samorząd rolników, samorząd terytorialny, administracja państwowa szczebla lokalnego, przedstawicie MRiRW, doradztwo rolnicze, naukowcy i eksperci reprezentujący 4 województwa – podkarpackie, małopolskie, dolnośląskie i śląskie;
  • eksperci, naukowcy i/lub przedsiębiorcy, hodowcy zajmujący się problematyką terenów górskich reprezentujący wybrane kraje Unii Europejskiej (Włochy,  Hiszpania, Portugalia, Grecja, Słowenia i Chorwacja).

Działania i efekty projektu:

W ramach projektu, w dniach 27-28 września 2021 roku, zorganizowano międzynarodową naukową konferencję online, o tytule ”Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb”. Dotyczyła ona narodowych rozwiązań krajów członkowskich UE, dotyczących struktur i funkcjonowania ich programów górskich. W efekcie, zainteresowane tematyką strony na poziomie krajowym wzbogaciły swą wiedzę, w kontekście popełnionych przez inne kraje błędów oraz wykorzystaniem ich wieloletniego doświadczenia.

Jednym z punktów konferencji była multimedialna prezentacja przedstawiciela Stowarzyszenia Towarzystwo Produktu Górskiego na temat znaczenia produktu górskiego w kontekście jego jakości, znaczenia łańcuchów dostaw i zachowania produkcji zwierzęcej w górach, wobec wyzwań nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

Dodatkowo, w ramach projektu wydano monografie w języku polskim i angielskim Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb / European structural measures for mountain farming in the context of domestic needs and expectations.
Autorzy artykułów składających się na wspomniane monografie poruszyli w nich problematykę narodowych rozwiązań krajów członkowskich UE w zakresie m.in. struktur i funkcjonowania programów górskich. Publikacje stanowią istotny element, w służbie informowania społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o możliwych politykach i strategiach rozwoju górskich obszarów wiejskich i ich wsparcia finansowego.


Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.
 

 


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.