Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną

Projekt  realizowany przez Lokalną Grupę Działania Ziemi Kraśnickiej  w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego w Warszawie, Stowarzyszeniem Kraina Lasów i Jezior –Lokalna Grupa Działania oraz Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.

Realizacja operacji rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2021 roku i kończy się w dniu 31 października 2021 roku  

Wartość operacji : 365 539,95 złotych

Celem projektu jest upowszechnienie wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich.

Formy realizacji projektu:

 • Wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną we Francji
 • Wyjazd studyjny pn. Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną we Włoszech
 • 2-dniowa konferencja  pn. Turystyka kulinarna- instrumentem wsparcia lokalnej gospodarki
 • Wydanie biuletynu Rozwój obszarów wiejskich w oparciu o turystykę kulinarną

Udział w projekcie:

- wpłynie na podniesienie wiedzy u 50 uczestników wyjazdu studyjnego w zakresie inicjatyw zwiększających konkurencyjność na terenach wiejskich a za ich pośrednictwem upowszechnienie tej wiedzy i wymianę wiedzy o rezultatach operacji na obszarze 4 województw tj. lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego. 

-wpłynie na podniesienie wiedzy u 100 uczestników konferencji nt. turystyki kulinarnej która wpływa na konkurencyjność obszarów wiejskich i wspiera rozwój lokalnej gospodarki

- wpłynie na wymianę i rozpowszechnienie rezultatów operacji poprzez wydanie 300 sztuk biuletynu i dystrybucję miedzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich.    

Realizacja projektu w wymiarze długookresowym może przyczynić się do zwiększenia ilości szlaków kulinarnych w Polsce bazujących na zasobach lokalnych
i będących narzędziem promocji dziedzictwa kulturowego i kulinarnego na obszarach wiejskich

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby/ podmioty z czterech województw tj. województwa lubelskiego, mazowieckiego, lubuskiego oraz śląskiego tj. ;

 • rolników
 • producentów produktów lokalnych i tradycyjnych,
 • przedstawicieli obiektów gastronomicznych/hotelowych oraz firm cateringowych,
 • przedstawicieli zagród tematycznych oraz obiektów kultury,
 • przedstawicieli gospodarstw agroturystycznych,
 • przedstawicieli szkół rolniczych/szkół zawodowych branżowych,
 • przedstawiciele organizacji wspierających przedsiębiorczość na terenach wiejskich tj. LGD,
 • przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego
 • oraz organizacji branżowych zrzeszających producentów produktów lokalnych i tradycyjnych, reprezentujących branże turystyczną. 

Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.