Innowacyjne biotechniki rozrodu szansą dla rozwoju krajowej hodowli bydła.

Partner KSOW: Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z/s w Tulcach Sp. z o.o.

Czas trwania projektu: 02.01.2021–31.10.2021

Budżet projektu: 51 158,55 zł

Odbiorcy projektu:

 • hodowcy bydła mlecznego z województw: łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.

Działania i efekty projektu

 • Dziewięć wyjazdów studyjnych
  Dzięki wyjazdom studyjnym, hodowcy zapoznali się z  innowacyjnymi technologiami wspierającymi efektywność rozrodu bydła mlecznego, ze szczególnym uwzględnieniem następujących tematyk:
  • metody przyśpieszenia postępu genetycznego stad bydła mlecznego,
  • biotechniki rozrodu bydła stosowane na świecie,
  • metody produkcji zarodków (in vitro, in vivo),
  • przygotowanie dawczyń i biorczyń do zabiegu ET,
  • inseminacja dawczyń nasieniem konwencjonalnym i seksowanym,
  • stosowanie nasienia seksowanego w gospodarstwie,
  • nakreślenie korzyści dla hodowcy z tytułu wykorzystania ET w gospodarstwie. 

   Projekt pozwolił zwiększyć świadomość wśród hodowców bydła mlecznego na temat dostępnych, innowacyjnych technik wspierających doskonalenie genetyczne stad bydła mlecznego i możliwości zastosowania ich we własnym gospodarstwie. Część z uczestników wyjazdów studyjnych wprowadziła embriotransfer do praktyki hodowlanej. Uczestnicy nabyli wiedzę i kompetencje, które pozwoliły istotne zmiany zarządzania własnym stadem. Z niektórymi hodowcami zostały podjęte rozmowy dot. utworzenia grupy roboczej, wykorzysującej ET w pracy hodowlanej.

Priorytet 2 PROW: Zwiększanie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonej gospodarki leśnej

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 9 KSOW: Wspieranie współpracy w sektorze rolnym i realizacji przez rolników wspólnych inwestycji.

 


Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2: Zwiększenie rentowności gospodarstw i konkurencyjności wszystkich rodzajów rolnictwa we wszystkich regionach oraz promowanie innowacyjnych technologii w gospodarstwach i zrównoważonego Zarządzania lasami.