Kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz-krótkie łańcuchy dostaw żywności to źródło innowacji dla rozwoju wsi i rolnictwa”

Partner KSOW: Polska Fundacja Innowacji w partnerstwie z Fundacją Partnerstwo dla Środowiska, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich (FAOW) oraz z Kujawsko Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Czas trwania projektu: 01.04 2019 – 31.10. 2019

Budżet projektu: 370 051,43 zł

Odbiorcy projektu:

  • mieszkańcy wsi, w szczególności rolnicy oraz rodziny związane z małymi gospodarstwami wiejskimi mieszkającymi na wsi (potencjalni producenci, którzy mogą skorzystać z nowych przepisów sprzedaży bezpośredniej);
  • mieszkańcy miast poszukujący stałego i regularnego dostępu do żywności bez chemii, wiadomego pochodzenia;
  • aktualni i potencjalni organizatorzy systemów krótkich łańcuchów dostaw żywności (KŁŻ), takie jak lokalne grupy działania, spółdzielnie, kooperatywy, inicjatywy RWS, inkubatory kuchenne;
  • instytucje kształtujące systemy żywnościowe w Polsce.

Działania i efekty projektu:


Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Cel 5: Aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym kreowania miejsc pracy na terenach wiejskich

Działanie 13 KSOW: promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich