Z głową i ze smakiem - współpraca rolników ekologicznych w skracaniu łańcucha dostaw

Partner KSOW: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania Dunajec Biała, Gminą Pleśna oraz Tarnowską Organizacją Turystyczną

Czas trwania projektu: 01.05.2019 – 30.10.2019

Budżet projektu: 240 693,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy i producenci żywności ekologicznej  z województwa małopolskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz konsumenci.

Działania i efekty projektu:

  • spotkanie rolników ekologicznych w Centrum Produktu Lokalnego w Rzuchowej (Małopolska). Uczestnicy zapoznali się z następującymi zagadnieniami: plan działań dla rolnictwa ekologicznego; edukacja ekologiczna w tym rola rolnika w edukacji konsumenta; rolniczy handel detaliczny produktów ekologicznych; prowadzenie promocji rolnictwa ekologicznego w celu realizacji oddolnie opracowywanej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce.
  • Cztery stoiska wystawienniczo-informacyjne na wydarzeniach regionalnych w czterech województwach: małopolskim, świętokrzyskim, mazowieckim i lubelskim. Na stoiskach prezentowano produkty ekologiczne oraz żywność wysokiej jakości oraz informowano o ich walorach zdrowotnych. W ramach stoisk odbyły się warsztaty i pokazy kulinarne połączone z degustacją oraz zajęcia animacyjne dla dzieci i młodzieży ze znajomości znaku rolnictwa ekologicznego Euroliść. Na każdej imprezie przeprowadzono badanie w postaci anonimowych wywiadów, które miało na celu określenie świadomości konsumentów na temat różnic między żywnością konwencjonalną a ekologiczną, jej dostępności na rynku oraz rozpoznawalności. Wszystkie osoby odwiedzające stoisko otrzymały ulotkę informacyjną o zaletach żywności ekologicznej, sposobie rozpoznawania certyfikowanych produktów ekologicznych oraz możliwościach ich nabywania.
  • Seminarium podsumowujące projekt, które odbyło się w Instytucie Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. W seminarium wzięli udział naukowcy zajmujący się krótkimi łańcuchami dostaw, eksperci do spraw rolnictwa ekologicznego oraz rolnicy biorący udział w pracach nad tworzeniem oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce. Przedstawione zostały krótkie łańcuchy dostaw oraz wyniki ankiet prowadzonych podczas imprez w czterech województwach.
  • oddolna strategia rozwoju rolnictwa ekologicznego zawierająca: finansowanie rolnictwa ekologicznego, certyfikację rolnictwa ekologicznego, środki ochrony roślin, centralizację zarządzania rolnictwem ekologicznym, plan działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego, rolniczy handel detaliczny, promocję rolnictwa ekologicznego oraz edukację ekologiczną. Strategia jest dostępna w bibliotece KSOW.

Priorytet 3 PROW: wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju