"Wielkie SER-wowanie" - Promocja serów, produktów mlecznych i innych, wytworzonych lokalnie, jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw farmerskich

Partner KSOW: Stowarzyszenie GRUPA ODROLNIKA

Czas trwania projektu: 01.05.2019 - 30.09.2019

Budżet projektu:  244 6000,00 zł 

Odbiorcy projektu:

 • producenci żywności ekologicznej z terenu 4 województw (małopolskie, świętokrzyskie, mazowieckie i lubelskie).
 • uczestnicy imprez, na których zaplanowano  stoiska (woj. świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie i lubelskie) – konsumenci.
 • wystawcy wyrobów spożywczych i regionalnych uczestniczący w pozostałych wydarzeniach objętych operacją (świętokrzyskie, małopolskie, mazowieckie i lubelskie), promujących swoje oferty/wyroby (ok. 60 wystawców w ramach imprez z produktami spożywczymi, w tym rolnicy/producenci, kwaterodawcy, organizacje pozarządowe, nieformalne grupy producentów, rzemieślnicy, rękodzielnicy).
 • konsumenci, rolnicy, przedsiębiorcy i innych z terenu całego kraju odbiorców strategii opublikowanej w sieci Internet.

Działania i efekty projektu:

 •  opracowanie oddolnej strategii rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce przez podjęcie działań zmierzających do wyznaczenia kierunków rozwoju poprzez aktywne uczestnictwo rolników i producentów ekologicznych;
 •  integracja środowiska producentów żywności ekologicznej wokół działań zmierzających do rozwoju polskiego rolnictwa ekologicznego przez różne inicjatywy;
 • popularyzowanie żywności ekologicznej wśród konsumentów i wzrost świadomości przez działania informacyjno-promocyjne w tym filmy - dostępne są na kanale YouTube;
 • umożliwienie przedstawienia korzyści płynących z rejestracji produktu ekologicznego w ramach istniejących systemów jakości żywności (system rolnictwa ekologicznego) poprzez wsparcie promocji produktów (stoiska wystawowe z degustacją);
 • promocja produktów żywnościowych chronionych znakiem „euroliścia”.
 • spotkanie dla 40 rolników ekologicznych;
 • zorganizowanie 4 stoisk wystawienniczych promujących żywność ekologiczną podczas imprez regionalnych (pokazy kulinarne ze strefą rekreacyjno-gastronomiczną) w 4 województwach:  mazowieckim, małopolskim, świętokrzyskim i lubelskim;
 • seminarium podsumowujące operację.

Priorytet 3 PROW: Wspieranie organizacji łańcucha dostaw żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, promowanie dobrostanu zwierząt i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich