Lokalne, regionalne i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej — Counterpart Fund w partnerstwie z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego

Czas trwania projektu: 01.03.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 232 162,79 zł (w tym wkład własny 56 714,13 zł)

Odbiorcy projektu:

  • członkowie kół gospodyń wiejskich (KGW), młodzież szkół gastronomicznych i nauczyciele oraz przedstawiciele instytucji związanych z rozwojem obszarów wiejskich z  siedmiu województw: mazowieckiego, wielkopolskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i opolskiego.

Działania i efekty projektu:

  • siedem jednodniowych szkoleń dla KGW. Podczas szkoleń uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę z zakresu lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów, krótkich łańcuchów dostaw oraz zasad uczestniczenia w krajowych i międzynarodowych systemach jakości produktów regionalnych i tradycyjnych. Uczestnicy zostali również zapoznani z zasadami sprzedaży produktów własnych, możliwościami finansowania działalności organizacji pozarządowych, sposobami promocji oraz rozwoju swojej działalności. Przeszkolono członków 126 kół gospodyń wiejskich z siedmiu województw oraz przedstawicieli ośrodków doradztwa rolniczego i urzędów marszałkowskich. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 420 osób;
  • poradnik dla kół gospodyń wiejskich, zawierający niezbędną wiedzę i porady jak założyć, prowadzić oraz prężnie rozwijać swoją działalność, w tym min.: znaczenie produktów regionalnych i tradycyjnych w budowaniu dziedzictwa danego regionu, możliwości udziału w systemach jakości żywności, procedury rejestracji i wymagań, jakie muszą być spełnione przy certyfikacji produktów w danym systemie, sprzedaż przez rolników swoich produktów, narzędzia i możliwości komunikacji i promocji organizacji, formalno-prawne aspekty funkcjonowania KGW, współpraca z innymi organizacjami oraz sposoby pozyskiwanie funduszy. Poradnik został przekazany wszystkim uczestnikom jednodniowych szkoleń. Publikację znaleźć można także w bibliotece KSOW;
  • 14 warsztatów kulinarnych dla młodzieży i nauczycieli ze szkół kształcących w kierunkach gastronomicznych. Warsztaty zostały przeprowadzone przez przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, którzy uczestniczyli w jednodniowych szkoleniach. Uczestnicy zostali zapoznani z dziedzictwem kulinarnym regionu i promocją zdrowego żywienia poprzez wykorzystanie produktów pochodzących od najbliższych producentów i z własnych upraw, promując tym samym krótkie łańcuchy dostaw. Podczas warsztatów młodzież miała okazję poznać i spróbować lokalnych, regionalnych i tradycyjnych produktów oraz potraw, zobaczyć sposób ich przygotowania, a nawet samodzielnie przygotować potrawy pod okiem członków KGW. W warsztatach wzięły udział 283 osoby z siedmiu województw;
  • dziesięć artykułów w czasopismach lokalnych i branżowych promujących efekty projektu oraz prowadzoną działalność kół gospodyń wiejskich, zachęcając potencjalnych członków kół do wstąpienia do organizacji i dzielenia się swoimi doświadczeniami, wspierając tym samym rozwój obszarów wiejskich.

Priorytet 3 PROW:  wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW

Cel 1:  zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW:  ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju