Krótki łańcuch dostaw i RHD jako determinanty rozwoju lokalnego rolnictwa

Partner KSOW: Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie w partnerstwie z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie i Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie

Czas trwania projektu: 01.06.2019 – 31.10.2019

Budżet projektu: 173 515,90 zł (w tym wkład własny 68 649, zł)

Odbiorcy projektu:

 • mieszkańcy obszarów wiejskich, z województw podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego i mazowieckiego w szczególności
  • rolnicy, członkowie kół gospodyń wiejskich, zainteresowani podjęciem działalności w zakresie przetwórstwa rolnego;
  • doradcy rolniczy;
  • przedstawiciele przedsiębiorców;
  • producenci żywności;
  • naukowcy;
  • media.

Działania i efekty projektu:

 • warsztat połączony z konferencją podsumowującą, na której uczestnicy z 4 województw podsumują wiedzę zdobytą na praktycznych warsztatach i skonfrontują ją z teorią. Ta forma projektu przyczyni się do rozpropagowania informacji wśród rolników i mieszkańców obszarów wiejskich o możliwościach dalszego rozwoju sektora przetwórstwa na obszarach wiejskich uwzględniając rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności w obszarze małego przetwórstwa lokalnego lub w obszarze rozwoju zielonej gospodarki, w tym tworzenia nowych miejsc pracy. Relacja w prasie przyczyni się do poinformowania społeczeństwa o możliwościach rhd i mlo.
 • publikacje na portalach informacyjnych oraz opublikowanie relacji pokonferencyjnej na łamach lokalnej prasy
 • Informacje i publikacje internetowe upowszechnią operacje jako działanie wspierające organizację łańcucha dostaw żywności w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu.
 • Praktyczna i teoretyczna wiedza w zakresie utrzymania jakości żywności jaką otrzymają uczestnicy seminarium i konferencji przyczyni się bezpośrednio do poznania dobrych zasad praktyki produkcyjnej i wdrażana może być pomocna do powstania kolejnych polskich dobrych jakościowo produktów. Wszystkie z form realizacji operacji bezpośrednio przyczynią się do promowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz ułatwią wymianę wiedzy pomiędzy podmiotami,  a także mogą być bodźcem do podejmowania działalności w zakresie mlo i rhd. ogólnopolska kampania multimedialna „Wiedz i mądrze jedz” pokazująca możliwości i przykłady organizowania rynków lokalnych w oparciu o krótkie łańcuchy dostaw żywności (KŁŻ) oraz zwracająca uwagę na potencjał KŁŻ zarówno dla producentów, jak i dla konsumentów
 • seria 12 filmów pokazujących przykłady rozwiązań KŁŻ, a także problemy, z jakimi borykają się uczestnicy systemów KŁŻ próbujący rozwijać rynki lokalne w oparciu o sprzedaż bezpośrednią. Szczególną uwagę zwrócono na potencjał KŁŻ w czasach pandemii oraz na potrzebę i sposoby wsparcia rozwoju rynków lokalnych. W filmach odnoszono się również do Europejskiego Zielonego Ładu, promowanego podczas trwania projektu, a także do założeń strategii „Od pola do stołu”, którą zaproponowała Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  Filmy wyemitowano w telewizji ogólnopolskiej, zamieszczono – w wersji polskiej i angielskiej – na stronie www.prostoodrolnika.pl oraz promowano w mediach społecznościowych. Można je obejrzeć na kanale YouTube  oraz  filmotece KSOW.
 • badanie, przeprowadzone w województwach: małopolskim, dolnośląskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim, mające na celu ustalenie, które podmioty są najbardziej odpowiednie dla organizowania rynków lokalnych. Przeprowadzone badanie potwierdza, że w celu określenia potencjału sprzedaży bezpośredniej jedyną możliwą formą są badania bezpośrednie (wywiady, ankiety) w gospodarstwach. To warunkuje niewielki, gminny zakres takich badań. Natomiast z analizy baz danych tworzonych przez różne instytucje wynika, że szacunki na szczeblu województwa są mało wiarygodne, a także niecelowe. Z tego wynika rekomendacja, że prawdziwe rynki lokalne (od pola do stołu) tworzą się w lokalnych układach. Niezbędnym elementem ich modelu instytucjonalnego jest wsparcie samorządu gminnego. Na podstawie przeprowadzonego badania opracowano metodę oceny potencjału rynku lokalnego, możliwą do zastosowania w każdej gminie. Raport z badania znaleźć można w bibliotece KSOW.
 • publikacja i promocja w internecie aktualności, pytań i odpowiedzi, rekomendacji produktów i producentów, informacji o problematyce KŁŻ w kraju i zagranicą, na stronie www.prostoodrolnika.pl.

 Priorytet 3 PROW: wspieranie organizacji łańcucha żywnościowego, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie

Cele KSOW:

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju