Głos polskiej wsi na Europejskim Parlamencie Wiejskim

Partner KSOW: Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich wraz ze Stowarzyszeniem Naukowo-Technicznym Inżynierów i Techników Rolnictwa

Czas trwania projektu: 01.06.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 158 028 zł (w tym wkład własny 29 288,00 zł)

Odbiorcy projektu:

  • przedstawiciele organizacji pozarządowych (formalnych i nieformalnych) działających na obszarach wiejskich;
  • przedstawiciele organizacji i środowisk wiejskich, szczególnie osób młodych;
  • osoby działające w organizacjach;
  • aktywni mieszkańcy wsi ze wszystkich województw.

Opis projektu oraz jego cele

Celem projektu było zwiększenie aktywności lokalnych społeczności wiejskich w Polsce, w tym szczególnie osób poniżej 35 roku życia, w kreowaniu i wdrażaniu polityk wobec wsi oraz wymianie dobrych praktyk w rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt polegał na przeprowadzeniu debat regionalnych z udziałem przedstawicieli organizacji i środowisk wiejskich, szczególnie osób młodych, celem przygotowania polskiego stanowiska na Europejski Parlament Wiejski (EPW), a następnie upowszechnienia ustaleń ze spotkania EPW w Kielcach w społecznościach wiejskich.

W ramach projektu zrealizowano:

  • osiem hybrydowych spotkań - debat regionalnych na temat potrzeb i oczekiwań społeczności wiejskiej dla 245 osób, w tym w formule on-line dla 155 osób oraz dla 91 osób stacjonarnie;
  • spotkanie podsumowujące debaty regionalne przeprowadzone w formule on-line. W spotkaniu, zorganizowanym bezkosztowo przez partnera KSOW, udział wzięły 33 osoby;
  • dwadzieścia spotkań stacjonarnych dla przedstawicieli społeczności wiejskiej i organizacji wiejskich, w tym osób poniżej 35 roku życia. Spotkania odbyły się we wszystkich województwach. W spotkaniach wzięło udział 731 osób;
  • konferencję podsumowującą projekt przeprowadzoną w formule hybrydowej dla 151 osób , w tym formule on-line dla 91 osób oraz dla 60 osób stacjonarnie.

Realizacja projektu przyczyniła się do zwiększenia aktywności lokalnych społeczności wiejskich (w tym szczególnie osób młodych) w kreowaniu polityk wobec wsi oraz wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na poziomie krajowym i europejskim. Dodatkowym efektem było zapoznanie się polskich społeczności i organizacji wiejskich z dobrymi praktykami rozwoju obszarów wiejskich w innych krajach UE i w miarę możliwości ich wdrożenie w Polsce.


Priorytet 6 PROW: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 6: Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich