Lekarz Roślin - Dr Pest. Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka

Partner KSOW: Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy

Czas trwania projektu: 01.04.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 128 338,26 zł

Odbiorcy projektu: uczniowie szkół rolniczych i studenci uczelni wyższych przyuczający się w zawodach rolniczych i przyrodniczych, młodzi rolnicy z województwa podlaskiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i pomorskiego. Co najmniej połowę grupy będą stanowiły osoby do 35 roku życia mieszkające na obszarach wiejskich.

Opis projektu oraz jego cele:

Przygotowanie broszury edukacyjnej „Kompendium Lekarz Roślin - Dr Pest” w nakładzie 1000 egzemplarzy, a następnie jej promocja w ramach cyklu 5 szkoleń (dla ok 100 os.) połączonych z warsztatami laboratoryjnymi  „Lekarz Roślin - Dr Pest. Nowoczesna ochrona roślin – badania i praktyka” z zakresu szeroko pojmowanej ochrony roślin w aspekcie bezpieczeństwa żywności i środowiska naturalnego z uwzględnieniem owadów pożytecznych.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.