Warsztaty z klimatem

Partner KSOW: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund.

Czas trwania projektu: 01.04.2022­-31.10.2022 r.

Budżet projektu: 144 624,82 zł ( w tym wkład własny 19 600,00 zł).

Odbiorcy projektu: dzieci w wieku 6- 10 lat z terenów wiejskich z województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem operacji było wzmocnienie świadomości ekologicznej, bioróżnorodności, biogospodarki i rolnictwa ekologicznego oraz kreowanie postaw proekologicznych wśród dzieci z terenów wiejskich, promocja ochrony przyrody oraz rozwój wśród dzieci wiejskich poczucia odpowiedzialności za środowisko.

W ramach projektu zrealizowano 12 pięciodniowych warsztatów dla 179 dzieci w wieku 6 - 10 lat z terenów wiejskich. W ramach warsztatów dzieci uczestniczyły w czterodniowych zajęciach stacjonarnych oraz w jednodniowej wycieczce do zagrody edukacyjnej lub gospodarstwa ekologicznego.

Ideą przewodnią „Warsztatów z klimatem” była ekologia, która stanowi bardzo ważny element walki z szybko postępującymi zmianami klimatycznymi, co widać również na wsi. Podniesienie świadomości ekologicznej wśród młodych ludzi to jedno z najważniejszych zadań, przed jakimi dzisiaj stoimy. Celem „Warsztatów z klimatem” było zbliżenie dzieci do świata przyrody poprzez doświadczenia, obserwacje, wycieczki, a także spotkania z rolnikami.

W czasie zajęć stacjonarnych uczestnicy mogli poprzez gry i zabawy poszerzyć swoją wiedzę, zrozumieć zasady funkcjonowania ekosystemu i zachodzących procesów środowiskowych na obszarach wiejskich. Poprzez uczestnictwo w warsztatach uczestnicy wzmocnili poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko i otoczenie. Podczas wycieczki edukacyjnej uczestnicy poznali zasady funkcjonowania gospodarstwa edukacyjnego, zwiedzili gospodarstwo, a także uczestniczyli w spotkaniu z rolnikiem, który opowiedział o swojej pracy. Dzieci uczestniczyły również w warsztatach i zajęciach m.in. z zakresu świadomości ekologicznej i konsumenckiej. Udział w zajęciach był dla nich doskonałą okazją do bezpośredniego kontaktu z przyrodą
i bioróżnorodnością, a także do kształtowania w nich postaw proekologicznych. W trakcie zajęć zrealizowano scenariusze zajęć, przygotowane na potrzeby operacji, zawierające V modułów: woda, gleba, rośliny, zwierzęta i segregacja śmieci.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia u dzieci z terenów wiejskich poczucia odpowiedzialności za środowisko, wzmocnienia świadomości ekologicznej, podniesienia wiedzy z zakresu bioróżnorodności i rolnictwa ekologicznego a także przyczyniła się do wykształcenia postaw proekologicznych w społecznościach wiejskich.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt zrealizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.