Multimedialna kampania informacyjno-edukacyjna „I – eko, i –logicznie

Partner KSOW: Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o.o.” w partnerstwie z Fundacją „W dobrą stronę”

Czas trwania projektu: 01.07.2022-31.10.2023

Budżet projektu: 1 068 445,21 (w tym wkład własny 144 852,41 zł)

Odbiorcy projektu:

 • rolnicy i uczniowie szkół rolniczych z całej Polski.

Opis projektu oraz jego cele: 

Celem projektu było promowanie innowacyjnych i dobrych praktyk służących ochronie środowiska i klimatu, a także zrównoważonego rozwoju — uwzględniającego ekonomiczne aspekty produkcji rolnej.

W ramach projektu zrealizowano:

 • 71 Filmów
  • Filmy zostały opublkowane na kanale “Wieści Rolniczych” i były efektywnym środkiem promocji innowacyjnych i dobrych praktyk służących ochronie środowiska i klimatu, a także zrównoważonego rozwoju uwzględniającego ekonomiczne aspekty produkcji rolnej. Poprzez pokazanie praktycznego zastosowania nowoczesnych technologii i najnowszych badań służących ochronie środowiska i klimatu były wiarygodne i chętnie oglądane przez rolników. Widać to zarówno po wyświetleniach dochodzących do kilkuset tysięcy, jak i komentarzach. Filmy zapewniły też skuteczny transfer informacji na temat wsparcia finansowego jakie można uzyskać na ochronę klimatu i środowiska.
 • 3 Seminaria
  • Ta forma była wykorzystywana głównie do przekazywania wiedzy uczniom szkół rolniczych na temat ochrony środowiska i klimatu. Mają one siedzibę z reguły w niewielkich miejscowościach, gdzie dostęp do ludzi nauki i ekspertów jest ograniczony. Formuła seminarium on line go zapewniła i dała możliwość interakcji — stawiania pytań, dyskusji, konfrontowania swoich doświadczeń. Forma seminarium umożliwiła zwiększenie zainteresowania potencjalnych beneficjentów operacji problematyką ochrony środowiska i klimatu, bioróżnorodności, efektywnego wykorzystania zasobów oraz łagodzenia presji środowiskowej przez produkcję rolniczą
 • 30 artykułów
  • Artykuły promowały ochronę środowiska i klimatu oraz upowszechniły tę tematykę. Rozszerzyły też krąg odbiorców o tych, którzy czytają prasę branżową, nie zawsze sięgając do Internetu.
 • 16 Podkastów
  • Podcasty zostały nagrane z przedstawicielami świata nauki i praktyki rolniczej oraz zostały zamieszczone na platformach streamingowych. Dotyczyły one zarówno rolnictwa ekologicznego, jak i konwencjonalnego, wykorzystującego najnowszą wiedzę z zakresu produkcji rolniczej wpisanej w gospodarowanie w zgodzie z naturą i w duchu troski o środowisko.

Realizacja przez Partnera KSOW operacji w szczególny sposób wpisała się w filozofię nowoczesnej, opartej o najwyższe standardy, zrównoważonej biologiczne i przyjaznej dla środowiska gospodarki rolnej. Upowszechnianie wiedzy na temat innowacyjnych projektów wspierających rozwój obszarów wiejskich było kreowane przez wszystkie formy realizacji tej operacji. Należy zwrócić szczególną uwagę na dobór tematyki filmów, stanowiących główny element zrealizaowanego projektu. Jest formatem nowoczesnym i, jak pokazują wyniki oglądalności filmów zrealizowanych przez Partnera KSOW, akceptowanym przez odbiorców. Być może jest to najlepszy sposób dotarcia do beneficjentów projektu. Jak pokazują badania, wiedza o nowoczesnym, ekologicznym rolnictwie i rozwiązaniach, które można wdrażać w praktyce współczesnego gospodarstwa rolnego jest fundamentem podejmowania decyzji gospodarczych. Dotyczy to także upowszechniania dobrych praktyk. To wszystko są zagadnienia realizujące priorytety rozwoju obszarów wiejskich.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Cel 3: Informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym .

Działanie 13 KSOW: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt zrealizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.