Młodzi, innowacyjni, profesjonalni – nowe możliwości dla młodych rolników

Partner KSOW: Związek Młodzieży Wiejskiej (ZMW)

Czas trwania projektu: 04.05.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 139 453,24 zł (w tym wkład własny 6 661,52 zł)

Odbiorcy projektu:

  • uczniowie szkół rolniczych, rolnicy i domownicy rolników oraz członkowie organizacji pozarządowych zamieszkujący obszary wiejskie województw małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i kujawsko-pomorskiego

Opis projektu oraz jego cele:

Widząc zachodzące zmiany na obszarach wiejskich spowodowane sytuacją demograficzną oraz aspektami ekonomicznymi związanymi z prowadzeniem gospodarstw rolnych, ZMW wychodzi naprzeciw tym problemom, organizując cykl szkoleń dla młodych rolników. Szkolenia, poprzez popularyzację przetwórstwa lokalnego, skróconych łańcuchów dostaw oraz rolniczego handlu detalicznego, a także kooperacji rolników w ramach wspólnego rynku, skupione będą wokół tematów dywersyfikacji źródeł dochodów gospodarstw oraz rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich.

Szkolenia pozwolą młodzieży zwiększyć kompetencje i świadomość z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, przetwórstwa oraz współpracy rolników i innych podmiotów zlokalizowanych na wsiach. Podczas prezentacji prowadzonych w gospodarstwach, zostaną omówione zagadnienia samego przetwórstwa lokalnego i sprzedaży bezpośredniej, korzyści i trudności w ramach podejmowanych form przedsiębiorczości oraz aspekty współpracy z innymi podmiotami.

Poruszane zagadnienia przyczynią się do wzrostu świadomości młodego pokolenia obszarów wiejskich na temat możliwości współpracy rolników, w szczególności w zakresie przetwórstwa lokalnego oraz sprzedaży bezpośredniej. Spotkania w gospodarstwach i wykłady prowadzone przez ekspertów, przewidziane w ramach szkolenia, przyczynią się do wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie rozwoju obszarów wiejskich.


Priorytet 1  PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. (lub inny opis, zależny od numeru)

Cele KSOW

Cel 1:  zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.