Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Czas trwania projektu: 01.05.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 133 083,65 zł

Odbiorcy projektu: Grupę docelową stanowiły osoby i podmioty, zaangażowane w pracę nad problemami rozwoju obszarów wiejskich. W konkursie wzięło udział 140 przedstawicieli z całej Polski. Założenia konkursu przewidywały brak ograniczeń wiekowych wśród uczestników, również forma prawna uczestnictwa była dowolna. Ideą konkursu było dążenie do rozpoznania znajomości problematyki smart villages wśród społeczeństwa.

Opis projektu oraz jego cele:

  • Realizacja konkursu przyczyniła się do zwiększenia możliwości stosowania innowacyjnych rozwiązań na obszarach wiejskich poprzez wdrażanie nowego instrumentu, jakim jest koncepcja smart villages. W ramach projektu przygotowano dokumenty niezbędne do przeprowadzenia konkursu oraz jego upowszechnienia, w tym przygotowanie regulaminu, materiałów informacyjnych i promocyjnych. Kolejnym etapem prac była praca kapituły konkursu w zakresie selekcji zgłoszeń według kryteriów ustalonych w regulaminie, oceny prac i wyłonienia laureatów, przygotowania i wydruku dyplomów. Zgłoszone na konkurs prace zarówno w części WIZJE, jak i INICJATYWY powiększyły bank przykładów inteligentnych rozwiązań na wsi, który wpisuje się w priorytet PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.
    • Konkurs trwał od 13 lipca 2022 (wówczas konkurs został ogłoszony) do 28 lutego 2023 r. Otrzymano 140 zgłoszeń ze wszystkich województw, w tym 67 prac w części WIZJE i 73 prace w części INICJATYWY. Prace konkursowe pokazały liczne wizje rozwoju wsi w kierunku smart rozwiązań, m.in. w usługach edukacyjnych, transportowych, klimatycznych, społecznych, zdrowotnych czy rolniczych. Kapituła Konkursu przyznała 20 nagród pieniężnych. Zwycięskie prace są dostępne na stronie irwirpan.
  • Gala wręczenia nagród odbyła się 15 czerwca 2023 roku w Warszawie w Pałacu Staszica. W spotkaniu wzięło udział 47 osób reprezentujących uczestników konkursu Moja SMART wieś, w tym laureaci konkursu i osoby towarzyszące, Kapituła konkursu, pracownicy IRWiR PAN i zaproszone osoby zainteresowane tematyką konkursu. Podczas gali wręczono laureatom konkursu dyplomy oraz czeki. Laureaci zaprezentowali swoje inicjatywy rozpowszechniając w ten sposób działania realizowane w swoich społecznościach. W wyniku konkursu zidentyfikowano innowacje społeczne podejmowane w przestrzeni wiejskiej oraz działania zmierzające do poprawy jakości życia.
     
  • "Moja smart wieś" to nie tylko konkurs — to manifestacja wiary w potencjał, jaki drzemie w społecznościach wiejskich. Jest to także dowód na to, że innowacyjność nie zna granic i nie jest zarezerwowana tylko dla miast. Ma ona różny wymiar — ogromnych inwestycji, małych mikro rozwiązań, ale przede wszystkich wymiar społeczny. Odpowiedzią na pytanie „Co można zrobić lepiej?” jest utrzymanie tradycji organizacji konkursu przez wiele kolejnych edycji, dopóki organizatorzy będą w stanie sprostać zainteresowaniu uczestników.

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt zrealizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.