Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY

Partner KSOW: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

Czas trwania projektu: 01.05.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 159 811,15 zł

Odbiorcy projektu: osoby i podmioty zaangażowane w pracę nad problemami związanymi z rozwojem obszarów wiejskich.

Opis projektu oraz jego cele:

Poprzez identyfikację wprowadzonych innowacji społecznych oraz cyfrowych na obszarach wiejskich w formie opisu stanu faktycznego (z pogłębionym uwzględnieniem wizji oraz inicjatyw wdrażania tej koncepcji w przyszłości) projekt służy upowszechnianiu i promocji smart villages wśród mieszkańców obszarów wiejskich. Ponadto zwiększenie zainteresowania koncepcją smart villages wśród jednostek wprowadzających innowacje oraz zaprezentowanie wizji i inicjatyw dotyczących smart villages w formie elektronicznej.

W ramach projektu zaplanowano:

  • Ogłoszenie konkursu Moja SMART wieś. WIZJE i INICJATYWY, w ramach którego poszukiwane są pomysły poprawiające jakość życia na wsi. Organizatorzy oczekują wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie w zakresie obejmującym np. edukację, usługi społeczne, zdrowie, transport, energię, handel, czy też gospodarkę odpadami.
  • Laureaci Konkursu zaproszeni zostaną na uroczystą galę finałową, podczas której przedstawione zostaną wybrane rozwiązania.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

Więcej informacji o operacji dostępne jest na stronie IRWIR PAN.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.