Gospodarstwo edukacyjne – innowacyjna forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Partner KSOW: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie.

Czas trwania projektu: 01.03.2022­­–31.10.2023

Budżet projektu: 330 825,96 zł

Odbiorcy projektu:

  • osoby prowadzące działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;
  • osoby zamierzające prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, zainteresowane prowadzeniem działalności edukacyjnej w formie gospodarstwa edukacyjnego;
  • osoby zaangażowane w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Opis projektu oraz jego cele:

Projekt wsparł proces specjalizacji oferty obiektów turystyki wiejskiej w kierunku prowadzenia edukacji grup szkolnych i przedszkolnych, korzystającej z potencjału polskiej wsi. Przełożyło się to na wzrost zainteresowania ofertą obiektów turystyki wiejskiej, a w konsekwencji mogło zwiększyć opłacalność prowadzenia działalności pozarolniczej na wsi, jednocześnie wspierając zachowanie jej rolniczego charakteru.

Głównym zadaniem projektu było przeszkolenie osób prowadzących lub zamierzających prowadzić działalność turystyczną na obszarach wiejskich, a także osób zaangażowanych w działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (przedstawicieli instytucji, lokalnych liderów), z zakresu zakładania i prowadzenia gospodarstwa edukacyjnego.

Dla uczestników projektu przygotowano serię aktywności szkoleniowych, dających dostęp do wiedzy mającej przygotować ich do prowadzenia wartościowej i opłacalnej działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. Z uwagi na złożoność zagadnienia i mnogość dostępnych rozwiązań, wybrano omówienie kwestii najistotniejszych z punktu widzenia rolnika planującego dywersyfikację dochodów z gospodarstwa, a więc: przepisy prawne i podatkowe, możliwości dofinansowania działalności edukacyjnej, tworzenie programów edukacyjnych realizujących elementy podstawy programowej w gospodarstwie rolnym, marketing internetowy, praca z dziećmi i nauczycielami czy działalność w formie organizacji pozarządowej.

Uzupełnieniem działań szkoleniowych były dwa spotkania konsultacyjne z ekspertami, stanowiące możliwość przedstawienia i rozwiązania konkretnych problemów, z którymi spotkali się uczestnicy w drodze rejestracji, rozliczania i szerzej – prowadzenia działalności edukacyjnej w obiekcie turystyki wiejskiej. W celu poznania dobrych praktyk został zorganizowany wyjazd studyjny na teren województwa dolnośląskiego, mogącego poszczycić się największą ilością obiektów zarejestrowanych w bazie Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych. Zwieńczeniem aktywności szkoleniowych była konferencja na której nie tylko podsumowano projekt, ale również poprowadzono dialog pomiędzy gospodarzami, szkolnictwem oraz dziećmi i młodzieżą szkolną.

W ramach projektu przeprowadzono również badania wśród przedstawicieli oświaty i właścicieli gospodarstw edukacyjnych. Założenie zrealizowano dwuetapowo – badanie ilościowe w formie ankiety, a następnie jakościowe, metodą wywiadów pogłębionych, pozwoliło na opracowanie praktycznych wytycznych do tworzenia modelowej współpracy pomiędzy instytucją oświatową, a gospodarstwem edukacyjnym. Uzyskane dane, wraz z ich opracowaniem i wytycznymi zostały wydane w formie monografii, w wersji papierowej i elektronicznej.

Świadczenie usług edukacyjnych może stanowić wartościową specjalizację oferty obiektu agroturystycznego, jednocześnie wspierającą zachowanie jego wiejskiego charakteru. Jest ona interesująca dla miłośników turystyki wiejskiej, co widać m.in. po rosnącej liczbie gospodarstw edukacyjnych zrzeszonych w ramach Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych, jednak prowadzenie gospodarstwa edukacyjnego jest korzystne przede wszystkim dla trzech grup interesantów: gospodarzy, szkolnictwa oraz dzieci i młodzieży szkolnej. Poprzez prowadzenie zajęć gospodarze uzyskują dodatkowy dochód i przedłużają okres korzystania z usług obiektu (z zajęć korzysta się również poza sezonem wakacyjnym), szkolnictwo uzyskuje nowe miejsca realizacji podstawy programowej w praktyce, a dzieci i młodzież mogą kształcić się w otoczeniu przyrody i poznawać szkolne zagadnienia od strony praktycznej.


Kontakt/ linki do stron partnera:

Koordynatorka projektu,
Aleksandra Hapka
tel. 693-301-527,
e-mail: aleksandra.hapka@kpodr.pl.


Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1 KSOW: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt zrealizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.