Identyfikacja i promocja żywności wysokiej jakości szansą dla lokalnych producentów

Partner KSOW: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "POLSKA EKOLOGIA", Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.

Czas trwania projektu: 01.04.2022–31.10.2022 r.

Budżet zrealizowanego projektu: 194 939,00 zł ( w tym wkład własny 30 059,84 zł)

Odbiorcy projektu:

  • rolnicy;
  • doradcy;
  • przedsiębiorcy rolni;
  • przedstawiciele samorządu terytorialnego, instytucji wsparcia rolnictwa oraz nauki.

Opis projektu oraz jego cele:

Celem projektu była identyfikacja potencjału poszczególnych regionów - województw uczestniczących w projekcie (kujawsko-pomorskie, lubelskie, podkarpackie i wielkopolskie) w zakresie stworzenia skutecznej strategii promocji i zaplanowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału produktu lokalnego w obszarze produkcji żywności wysokiej jakości, przekazanie wiedzy i informacji lokalnym producentom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich w obszarze możliwości certyfikacji oraz efektywnej, skoordynowanej promocji takiej żywności jako elementu działań na rzecz szybkiego i harmonijnego rozwoju.

W ramach projektu zrealizowano:

  • cykl jednodniowych warsztatów (8 warsztatów, po 2 w każdym z województw) dla 175 osób, w wyniku których zidentyfikowano potencjał poszczególnych województw i lokalnych społeczności w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości i w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego, a także wzrósł poziom wiedzy i świadomości ich uczestników w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru.
  • trzydniową konferencję dla 124 osób, która pozwoliła podzielić się potencjałem poszczególnych regionów z przedstawicielami innych województw, zapoznać się z zasadami planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem istniejącego potencjału, możliwościami certyfikacji produkcji żywności w ramach krajowych i unijnych systemów/certyfikatów jakości, umożliwiła wymianę doświadczeń i analizę dobrych praktyk krajowych i międzynarodowych, poszerzyła zdobytą wiedzą w zakresie możliwości promocji żywności na rynku krajowym oraz rynkach zagranicznych przy wykorzystaniu istniejących narzędzi oraz dostępnych instrumentów finansowych i zidentyfikowała możliwości wspólnej koordynacji takich działań w celu maksymalizacji ich efektywności.

Efektem projektu jest precyzyjna identyfikacja potencjału poszczególnych województw i lokalnych społeczności w zakresie produkcji żywności wysokiej jakości i w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego oraz podniesienie wiedzy i świadomości grupy docelowej (uczestników zarówno warsztatów jak i konferencji) w zakresie planowania rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru z wykorzystaniem istniejących narzędzi oraz dostępnych instrumentów finansowych.


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.