Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce

Partnerzy KSOW: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Koło Gospodyń Wiejskich w Starej Krobi.

Czas trwania projektu: 01.06.2022–31.10.2023

Budżet projektu: 111 200,00 zł

Odbiorcy projektu:

  • władze lokalne gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w Polsce (2170);
  • 16 samorządów województw w zakresie zadań dot. polityki rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich;
  • pracownicy urzędów gmin odpowiedzialni za realizację zadań z zakresu rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, których umiejętności i kompetencje wpływają na poziom zdolności instytucjonalnej podmiotu, choćby w wymiarze umiejętności pozyskiwania i zarządzania środkami zewnętrznymi;
  • organizacje pozarządowe działające na terenie obszarów wiejskich w Polsce, uczestniczące w procesie rozwoju obszarów wiejskich;
  • mieszkańcy obszarów wiejskich w Polsce.

Opis projektu oraz jego cele:

Wiodące znaczenie dla rozwoju lokalnego, rozwoju obszarów wiejskich ma umiejętność rozpoznania potencjału rozwojowego i posiadanie zdolności instytucjonalnej do jej efektywnego wykorzystania. Dopiero połączenie tych dwóch elementów wpływa na uwolnienie zasobów i zwiększenie potencjału rozwoju. Niska efektywność rozwojowa może być wynikiem złego rozpoznania posiadanych zasobów, marnotrawienia ich lub podejmowania działań nieadekwatnych do potrzeb danej wspólnoty lokalnej. W rezultacie proces rozwoju jest zakłócony tak w wymiarze obserwowanych zmian, jak też nierównomiernego korzystania z zasobów. Dlatego tak ważnym z punktu widzenie realizacji zadań zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich jest rozpoznanie jego instytucjonalnego wymiaru. W związku z powyższym głównym celem badań jest rozpoznanie roli wybranych instytucji w procesie realizacji zadań rozwoju lokalnego w kontekście koncepcji zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce. Projekt zakłada próbę pomiaru komponentu instytucjonalnego zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich Polski.

W efekcie prac projektowych, powstanie recenzowana ekspertyza „Instytucjonalny wymiar zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w Polsce” (nakład 200 egzemplarzy). Wyniki badań przeprowadzonych w formie ankiety, zostaną upowszechnione pośród władz lokalnych (gmin wiejskich i miejsko-wiejskich) oraz władz regionalnych (samorządy województw), a także Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pomocą ww. ekspertyzy wydanej i upowszechniona w postaci monografii. Zakłada się również umieszczenie elektronicznej wersji ekspertyzy w formie PDF na internetowej stronie Wydziału Ekonomicznego oraz repozytorium instytucjonalnym Uniwersytetu. W ramach wkładu własnego zaplanowane jest przeprowadzenie 2 seminariów naukowych oraz 1 konferencji mającej na celu popularyzację wyników badań.

Kontakt do Partnera: rektorat@up.poznan.pl


Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.