Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)

Partner KSOW: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Czas trwania projektu: 01.07.2023–31.10.2023

Budżet projektu:  212 790,01 zł

Odbiorcy projektu:

 • koła gospodyń wiejskich,
 • podmioty trzeciego sektora działające na obszarach wiejskich i małomiasteczkowych,
 • społeczności lokalne,
 • podmioty gospodarcze,
 • uczelnie,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • lokalne grupy działania,
 • doradcy rolni.

Opis projektu oraz jego cele:

W ramach „Projektu edukacyjnego dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)” przeszkolono 286 osób w zakresie sieciowania KGW, klastrowania (zawiązywania partnerstw międzysektorowych), komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw handlu internetowego. Poza tym, dzięki projektowi, z grupy przeszkolonych osób, wyłonionych zostało 48 uczestników kursu e-learningowego „Kreatorzy Przedsiębiorczości Wiejskiej”, którzy zdobyli teoretyczną i praktyczną wiedzę implementowaną do KGW w zakresie zawiązywania partnerstw międzysektorowych oraz otrzymali certyfikaty ukończenia kursu.

Projekt zrealizowano też poprzez:

 • Wyjazd studyjny dla 48 osób, na którym zaprezentowano przykłady działań nawiązujących do tematyki przeprowadzonych szkoleń (sieciowanie, klastrowanie).
  Uczestnicy odwiedzili dwie imprezy zorganizowane przez UR :
  • Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR” – studium przypadku w zakresie klastrowania;
  • Małopolską Giełdę Agroturystyczną – studium przypadku w zakresie sieciowania.
 • Konferencję dla 101 uczestników, w ramach której odbyły się dwa panele. Pierwszy panel konferencji poświęcony był realizacji operacji KSOW, drugi panel dotyczył prezentacji idei i schematu działalności Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW).
 • Kampanię informacyjną — stronę internetową projekt edukacyjny kgw
 • Publikację — powstał przewodnik, który zawiera materiały dotyczące uwarunkowań prawnych, administracyjnych i organizacyjnych dotyczących sieciowania KGW oraz zawiązywania partnerstw międzysektorowych w ramach klastra społecznego. Publikacja jest dostępna na stronie internetowej projektu: publikacja.
 • Materiały konferencyjne — opis podmiotów wizytowanych podczas wyjazdu studyjnego (w formie papierowej).

Priorytet 1 PROW: Wsparcie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich.

Cele KSOW

Cel 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Działanie 6 KSOW: Ułatwienie wymiany wiedzy między podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Projekt realizowany w ramach priorytetu 1: Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie i leśnictwie oraz na obszarach wiejskich.