PULS Wsi, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi

Partner KSOW: Centrum Inicjatyw Edukacyjnych w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Wrota Wielkopolski, Lokalną Grupą Działania Kwiat Lnu, Lokalną Grupą Działania Partnerstwo Ducha Gór, Fundacją Nakielska oraz Bohdan Kamiński.

Czas trwania projektu: 01.09.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 65 875,38 zł

Odbiorcy projektu:

 • członkowie lokalnych grup działania i lokalnych środowisk wiejskich, w tym jednostek samorządu terytorialnego, wiejskich organizacji, przedsiębiorcy działający na wsi i wiejscy liderzy oraz eksperci zajmujący się wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich z czterech regionów: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, śląskiego i wielkopolskiego.

Działania i efekty projektu:

 • trzy dwudniowe seminaria warsztatowe: wyzwania, inicjatywy i rekomendacje dotyczących aktywizacji mieszkańców i partnerskiej współpracy na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Podczas seminariów prezentowano przygotowane wcześniej informacje o inicjatywach o charakterze partycypacyjnym, partnerskim i synergicznym. Eksperci identyfikowali także kompetencje potrzebne do animowania partycypacji i organizowania nie tylko pojedynczych inicjatyw, ale strategicznych, trwałych i długofalowych przedsięwzięć. Szczególną uwagę poświęcali młodzieży, która zdaniem ekspertów w niewystarczającym stopniu jest zapraszana do udziału w różnych lokalnych przedsięwzięciach, co wynika między innymi z niewystarczających kompetencji animatorów. Pierwsze seminarium pozwoliło na stworzenie oryginalnego pomysłu na lokalne „centrum”, które powinno systematycznie dbać o partycypację jako „mega ważną” sprawę w lokalnym rozwoju.
 • konferencja dla 32 osób obejmująca prezentacje wybranych inicjatyw na rzecz aktywizacji i partnerstwa oraz dyskusję panelową obejmującą tematykę:
  • metody działania i kompetencje liderów i animatorów rozwoju,
  • współpraca na rzecz doskonalenia metod i wymiany doświadczeń i formułowanie rekomendacji dotyczących partycypacji i jej efektów.

Pojawiła się nowa inicjatywa nawiązująca do mnemotechnicznej formuły nazwy operacji, wskazująca na potrzebę pozaformalnej edukacji liderów, edukacji pracowników młodzieżowych oraz szerszej edukacji społecznej. Partnerzy wyrazili zainteresowanie doskonaleniem kompetencji związanych z organizowaniem partycypacji młodzieży oraz z doskonaleniem kompetencji sprzyjających wyzwalaniu lokalnych inicjatyw z wykorzystaniem coachingu, który był podstawą co najmniej dwóch opisanych w poradniku dobrych praktyk.

 • Wydanie Poradnika pt. PULS WSI, czyli Partycypacja Umacnia Lokalną Synergię Wsi w wersji elektronicznej. Publikacja jest dostępna w bibliotece KSOW
 • Zidentyfikowano i zgromadzono 24 przykłady wyzwań, praktyk, inicjatyw finansowanych z różnych źródeł, w tym z działania LEADER w ramach PROW 2014-2020, o następujących tytułach:
  •  Biskupizna – lokalna tradycja z certyfikatem
  • Bralin – młodzież na falach
  • Festiwal Ducha Gór
  • Jeżewo – przedszkole wzmacnia lokalną wspólnotę
  • Kłodawa – moje miejsce
  • Korzecznik – miejsca, aktywność i kompetencje w młodzieżowej perspektywie
  • Krzeszów – rośliny, pszczoły i ludzie
  • Lelów – razem dla rewitalizacji
  • Łabiszyn – młodzież się rozkręca
  • Malanów – młodzież inspiruje
  • Marczyce – atrakcyjne miejsce i ekologia
  • Mełchów – inspirowani historią
  • Mysłakowice – inicjatywy usłane różami
  • Opawa – miejsce odpoczynku
  • Orzechowo – seniorzy planują przyszłość
  • Pisarzowice – młodzież i dorośli promują lokalne walory
  • Podgórzyn – gminna rada seniorów
  • Skarbiec Ducha Gór
  • Karkonoska Marka Lokalna
  • Strzeczona – przestrzeń partycypacji
  • Wielkopolskie rajdy rowerowe
  • Wieża – edukacyjny sad
  • Wolin – teatr, teatr…
  • Zabór – teatr z dziesięcioletnią tradycją

Priorytet 1 PROW: Wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 2: Podniesienie jakości realizacji Programu

Działanie 12 KSOW: Identyfikacja, gromadzenie i upowszechnianie dobrych praktyk mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich