Sieci współpracy w turystyce wiejskiej – stan obecny i nowe wyzwania

Partner KSOW: Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie w partnerstwie z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego oraz Małopolskim Stowarzyszeniem Doradztwa Rolniczego.

Czas trwania projektu : 15.03.2017 – 15.10.2017

Budżet projektu: 138 994,84 zł (w tym wkład własny 37 189,00 zł)

Odbiorcy projektu:

 • przedstawiciele wszystkich środowisk angażujących się w rozwój agroturystyki i turystyki wiejskiej w Polsce tj. nauki, doradztwa, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania, lokalnych i regionalnych organizacji turystycznych, administracji państwowej i samorządowej.

Działania i efekty projektu:

 • Konferencja – XVII Ogólnopolskie Sympozjum Agroturystyczne, na które złożyły się dwie sesje plenarne, cztery tematyczne sesje warsztatowe oraz wyjazdy studyjne w trzech grupach tematycznych. Łącznie w wydarzeniu wzięło udział 120 osób. Zakres przedmiotowy konferencji dotyczył szerokiego kontekstu problematyki współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej i obejmował następujące zagadnienia:
 • działania sprzyjające nawiązaniu lepszego kontaktu pomiędzy podmiotami różnych poziomów zarządzania turystyką wiejską, tym samym lepszemu wzajemnemu poznaniu, zrozumieniu, poszukiwaniu obszarów zbieżnych interesów i budowania wspólnych celów w oparciu o dostosowane do potrzeb formy partnerstw;
 • analiza skali, typów i jakości powiązań pomiędzy podmiotami różnych szczebli działających w obszarze turystyki wiejskiej i próba wypracowania koncepcji wzajemnej komunikacji, przekazu informacyjnego i stałego porozumienia między podmiotami;
 • identyfikacja i upowszechnienie wiedzy na temat dobrych przykładów współpracy w zakresie turystyki wiejskiej  w ramach sieci, klastrów, grup tematycznych, partnerstw  publiczno-prywatnych, produktów sieciowych, produktów markowych, certyfikatów branżowych i jakościowych, i innych
 • nowe wyzwania w kształtowaniu sieci współpracy w kontekście zróżnicowania podmiotów, ich potrzeby wspólnoty oraz zachowania samodzielności działań, a także przemian w zrachowaniach i oczekiwaniach konsumentów turystyki wiejskiej, nowoczesnych technologii, łączenia świata wirtualnego z rzeczywistym;
 • łączenia potencjału nauki, branż, urzędów, a także działaczy i polityków dla rozwoju turystyki wiejskiej.

W rozpoczynającej konferencję plenarnej sesji referatowej przedstawione zostały: teoretyczne rozważania i wyniki badań dotyczące współpracy podmiotów w turystyce wiejskiej w Polsce na tle perspektywy historycznej; znaczenie komunikacji międzyinstytucjonalnej w rozwoju turystyki wiejskiej;  znaczenia zaufania w budowaniu współpracy sieciowej w turystyce wiejskiej  oraz studia przypadków tworzenia sieci współpracy: przykład krajowy z rejonu Puszczy Białowieskiej oraz zagraniczny dotyczący klastrów agroturystycznych w Mołdawii.

Sesja warsztatowa  toczyła się w czterech równoległych grupach seminaryjnych, w których pod kierunkiem moderatów spotkały się poglądy i doświadczenia teoretyków i praktyków. Przedmiotem pracy warsztatowej były następujące tematy:  

 • I grupa – instytucjonalne sieci powiązań i modele  współpracy,
 • II grupa – rola ODR-ów w pracy na rzecz wspólnego i indywidualnego sukcesu w turystyce wiejskiej,
 • III grupa – stowarzyszenia agroturystyczne jako stabilna sieć współpracy jednostkowej i systemowej,
 • IV grupa – sieciowe produkty turystyki wiejskiej w kontekście komunikacji, konkurencyjności i innowacji.

Podczas wizyt studyjnych uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z  innowacyjnymi działaniami mieszkańców wsi w zakresie turystyki wiejskiej oraz przykładami współpracy w zakresie rozwoju turystyki wiejskiej, sieciowych produktów turystyki wiejskiej i poprawy jakości życia na obszarach wiejskich. Do zaprezentowanych podczas wizyt studyjnych innowacji na obszarach wiejskich należy zaliczyć m.in.:  Skansen rzeki Pilicy – jedyny w Polsce skansen dedykowany rzece, Park edukacyjno-rozrywkowy MIKROKOSMOS – unikatowe połącznie przedsiębiorczości z edukacją przyrodniczą,  Stajnia Artystyczna Marcinków – przykład rolnictwa społecznego, Wioska Różana Wilkowice – przykład współpracy sieciowej czy też Skansen Żywego Folkloru Polskiego w Nagawkach zbudowany od podstaw dzięki sile woli i ciężkiej pracy grupy społeczników skupiony w lokalnym NGO.

Druga sesja plenarna, na zakończenie konferencji objęła relacje z pracy w grupach warsztatowych i tras wyjazdów studyjnych oraz dyskusję na temat nowych wyzwań w zakresie sieci współpracy w turystyce wiejskiej.  Poddając ocenie funkcjonowanie instytucjonalnych sieci powiązań wskazywano w dyskusji potrzebę odpowiedniej reprezentatywności organizacji zrzeszających podmioty turystyki wiejskiej. W wypowiedziach uczestników dyskusji podkreślano, że podstawowym warunkiem sprawnego funkcjonowania sieci współpracy jest ich autentyczność, wyrażająca się w działaniach  uwzględniających przede wszystkim potrzeby ich udziałowców.

Szerokie i kompleksowe podejście do tematyki sieciowania współpracy zaprezentowane podczas XVII Sympozjum Agroturystycznego było pionierskim przedsięwzięciem w skali kraju, odpowiadającym aktualnym tendencjom gospodarczym i społecznym do koncentracji działań oraz potrzebie budowania partnerstw, sieci i  powiązań między interesariuszami, mających na celu tworzenie zintegrowanych produktów i kompleksowych ofert turystycznych.

Pełny zakres wniosków sformułowanych podczas dyskusji jak również szczegółowy przebieg poszczególnych punktów konferencji znajdują się w materiałach pokonferencyjnych, które są dostępne w bibliotece KSOW.

 • Monografia naukowa „Sieci współpracy w turystyce wiejskiej stan obecny i nowe wyzwania” wydana w nakładzie 400 egzemplarzy. Monografia obejmuje łącznie 16 artykułów w pięciu grupach tematycznych:
 • Powiązania podmiotów w sieciach współpracy;
 • Rola podmiotów w sieciach współpracy;
 • Sieciowe produkty turystyki wiejskiej;
 • Sieci współpracy w Polsce ;
 • Sieci współpracy w wybranych krajach.

Opracowanie stanowi szersze omówienie problematyki konferencji oparte o analizy teoretyczne i badania empiryczne prowadzone w kilkunastu ośrodkach badawczych w  Polsce.

Monografia jest dostępna w bibliotece KSOW


Priorytet 1 PROW: wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju