Rola zasobów lokalnych w rozwoju wsi - dwie publikacje naukowe

Partner KSOW: Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk w partnerstwie z Polskim Towarzystwem Geograficznym, Katedrą Geografii Regionalnej i Społecznej, Uniwersytetu Łódzkiego i Zakładem Zagospodarowania Przestrzennego, Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego, Uniwersytetu Wrocławskiego.

Czas trwania projektu : 24.02.2017 – 31.10.2017

Budżet projektu: 25 826,14 zł (w tym wkład własny 8 199,02 zł)

Odbiorcy projektu:

  • studenci,
  • naukowcy,
  • pracownicy samorządów terytorialnych.

Działania i efekty projektu:

Dwa tomy: Studia Obszarów Wiejskich (ISSN 1642-4689):

  • t. 45. „Środowiskowe i kulturowe zasoby obszarów wiejskich” (10 artykułów, 192 strony),
  • t. 46. „Społeczne i indywidualne zasoby obszarów wiejskich” (11 artykułów, 189 stron),

z artykułami opisującymi szczególne przypadki wykorzystania zasobów lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich, m.in. studia przypadków pokazujące dobre praktyki. W artykułach podkreślono witalność obszarów wiejskich, możliwości ich rozwoju, przedstawiano listę zasobów, które mogą zostać wykorzystane w kreacji pozytywnych trendów zmian jakościowych. Równocześnie w części tekstów znalazło się odwołanie do koncepcji kapitału ludzkiego, którego towarzyszącą cechą współcześnie jest poziom kompetencji cyfrowych. Wszystkie artykuły odwołują się do koncepcji zasobów lokalnych jako niezbędnego czynnika wpływającego na rozwój lokalny.

Tomy są dostępne w bibliotece KSOW – tom 1, tom 2


Priorytet 1 PROW: wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich

Cele KSOW

Cel 1: zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów

Działanie 6 KSOW: ułatwianie wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymiana i rozpowszechnianie rezultatów działań na rzecz tego rozwoju